ciagnikZe względu na dużą liczbę zapytań, informujemy, że po opracowaniu planów nauczania, zostały zawieszone prace nad opracowaniem programów nauczania. KCER nie otrzymało żadnego zlecenia na takie zadanie, a także nie zostało to uwzględnione również w planie pracy na 2016/2017 rok.
Od 01.09.2017 we wszystkich klasach pierwszych obowiązywać będą nowe podstawy programowe, zmieni się oznaczenie kwalifikacji, a także ich zakres merytoryczny, powstały nowe lub zostały połączone w niektórych zawodach – zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Należy zwrócić uwagę, że od 01.09.2016r. zmienione zostały zakresy PKZ dotyczące kwalifikacji M.1 i M.2, poprzez poszerzenie zakresu o PKZ(R.c) i PKZ(R.d). Ta zmiana spowodowała konieczność zmodyfikowania szkolnego planu nauczania oraz szkolnego programu nauczania dla zawodu mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (834103).
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515) jest nowym zawodem, powstałym na bazie zawodu technik mechanizacji rolnictwa, do którego od dnia 01.09.2016r. nie można już prowadzić naboru.W szkołach od 01.09.2016 powinny funkcjonować podwójne plany i programy nauczania – nowe w klasach pierwszych i dotychczasowe w klasach wyższych.
Natomiast od 01.09.2017 we wszystkich klasach pierwszych obowiązywać będą nowe podstawy programowe, zmieni się oznaczenie kwalifikacji, a także ich zakres merytoryczny, powstaną nowe lub zostaną połączone w niektórych zawodach.
W Ośrodku Rozwoju Edukacji, w lutym 2017r., zostaną powołane zespoły do opracowywania planów nauczania i programów nauczania, w pierwszej kolejności do tych zawodów z klasyfikacji, w których zakres modyfikacji jest największy (56 zawodów).