logo InfoW dniu 8 czerwca 2016 roku zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, które zostało opublikowane w dzienniku ustaw z dnia 23 czerwca 2016 r. (poz. 894).

Należy zwrócić uwagę, że zmienione zostały zakresy PKZ dotyczące kwalifikacji M.1 i M.2, poprzez poszerzenie zakresu o PKZ(R.c) i PKZ(R.d). Ta zmiana powoduje konieczność zmodyfikowania szkolnego planu nauczania oraz szkolnego programu nauczania dla zawodu mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (834103).

Zakres merytoryczny przedmiotu  Podstawy rolnictwa będzie taki jak w innych zawodach (pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik agrobiznesu)

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515) jest nowym zawodem, powstały na bazie zawodu technik mechanizacji rolnictwa, do którego od dnia 01.09.2016r. nie można już prowadzić naboru.

W szkołach będą funkcjonować podwójne plany i programy nauczania – nowe w klasach pierwszych i dotychczasowe w klasach wyższych.

Obecnie w KCER trwają jeszcze prace nad opracowaniem programów nauczania do tych zawodów. Dużą trudnością jest uszczegółowienie efektów kształcenia do kwalifikacji M.46, co wymaga złożonych i długotrwałych konsultacji z producentami sprzętu rolniczego. Po zakończeniu prac zespołu autorskiego, sporządzeniu opinii przez rzeczoznawców, wprowadzeniu poprawek, opracowane programy zostaną udostępnione do pobrania ze strony KCER.

downloadTechnik mechanizacji rolnictwa - 311515

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - 843103

Zapisz

Zapisz

Zapisz