IMG 3827W dniach od 21.08. do 01.09.2017r. na szkoleniu w niemieckim Ośrodku Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego dla Rolnictwa - DEULA Nienburg przebywała czwarta grupa nauczycieli kształcenia zawodowego. Szkolenie było zrealizowane w ramach projektu FRSE „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Była to już czwarta grupa nauczycieli w ramach projektu Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, pod tytułem: „Stosowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w działalności produkcyjno - usługowej warunkiem rozwoju obszarów wiejskich w Europie” (numer projektu: 2015-1-PL01-KA102-015427). Bezpośrednio w tym szkoleniu, zgodnie z założeniami projektu i podpisaną umową uczestniczyło 19 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół kształcących młodzież w zawodach związanych z rolnictwem i sektorem spożywczym, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów, właściwy jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem, wiele osób zgłosiło się już w w ubiegłym roku, co spowodowało później rotację w grupie zakwalifikowanych. Wśród uczestników byli nauczyciele z różnych regionów Polski, z następujących województw: podlaskiego (2 osoby), mazowieckiego (4 osoby), kujawsko-pomorskiego (4 osoby), warmińsko – mazurskiego (6 osób) wielkopolskiego, lubuskiego i łódzkiego (po 1 osobie). Program szkolenia w niemieckim ośrodku obejmował cykl wykładów, ćwiczeń praktycznych, seminariów, wizyt w gospodarstwach rolnych, zakładach doświadczalnych zajmujących się hodowlą roślin, przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno - spożywczego, komunalnych, produkcyjnych i świadczących usługi. Uczestnicy mieli również możliwość poznania i porównania cyklu pracy różnych biogazowni, opartych na innych substratach, a także możliwości pozyskiwania, przetwarzania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Istotnym elementem, oprócz obserwacji procesów produkcyjno – technologicznych, była też obserwacja zajęć w centrum kształcenia zawodowego, gdzie nauczyciele poznali i porównali z polskimi, warunki kształcenia młodzieży w niemieckich ośrodkach kształcenia zawodowego (np. w zakresie eksploatacji agregatów maszynowych). Główna tematyka podczas pobytu obejmowała następujące zagadnienia merytoryczne:

  • Porównanie funkcjonowanie systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego rolników i pracowników sektora rolniczego i przetwórczego w Niemczech.
  • Możliwości odzyskiwania i pozyskiwania różnych rodzajów energii w procesach przetwórczych i produkcyjnych (przetwórstwo odpadów, produkcja biomasy, energia odnawialna).
  • Produkcja roślin energetycznych przeznaczonych na biomasę.
  • Bezpłużna uprawa gleby. Zabiegi pielęgnacyjne i ochrona roślin.
  • Przygotowywanie artykułów do przechowywania, składowania i sprzedaży bezpośredniej.
  • Hodowla roślin o specjalnych właściwościach (GMO).
  • Praca hodowlana i produkcja zwierzęca w niemieckich ośrodkach badawczych.
  • Ograniczanie nakładów energetycznych (i odzyskiwanie energii) w przetwórstwie żywności.

Ważnym elementem szkolenia był praktyczny aspekt analizowanych zagadnień. Nauczyciele poznali przedstawioną wyżej tematykę podczas seminariów zorganizowanych w różnych obiektach, np.: gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, biogazowniach, zakładach przetwórczych. Pobyt w ośrodku umożliwił poznanie kultury i historii niemieckiej okolic Nienburga, Hanoveru. W ramach wolnego czasu uczestnicy zwiedzili malownicze miasteczka nad rzeką Wezer, oraz ogrody w Hanoverze (urządzone w różnych stylach). Istotnym punktem programu była analiza możliwości dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz organizacji praktyk dla uczniów, staży zawodowych, finansowanych ze środków UE. W trakcie pobytu grupy w ośrodku, w tym samym czasie był realizowany projekt dla polskich uczniów przez Towarzystwo Umiejętności Rolniczych z Poznania. Nauczyciele poznali zasady organizacji takich praktyk, co było wartością „dodaną” dla tej grupy podczas tego szkolenia. Podczas tego pobytu kilkoro nauczycieli zadeklarowało gotowość opracowania projektu edukacyjnego dla uczniów ze szkół w których pracują (np. z ZSR Grabonóg) Ponadto kilkoro nauczycieli przygotowywało się do roli bycia opiekunem młodzież podczas stażu zawodowego w tym ośrodku (np. ze szkoły w Przemystce). Efektem materialnym szkolenia będzie opracowany zbiór scenariuszy do zajęć dydaktycznych z rozbudowaną częścią merytoryczną w formie pakietu dla nauczyciela, które można będzie wykorzystać podczas zajęć z kształcenia zawodowego (praktycznych, teoretycznych, laboratoryjnych). Zakres merytoryczny opracowanych scenariuszy, wynikających z tematyki szkolenia będzie skorelowany z zakresem kształcenia w zawodach dla których właściwym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Opracowanie będzie dostępne na stronie internetowej KCER, w zakładce dotyczącej tego projektu.

Podczas wizyty monitorującej, dyrektor ośrodka, Pan Bernd Antelmann zapowiedział swój przyjazd na seminarium upowszechniające zrealizowane projekty, które będzie organizowane przez KCER w Brwinowie, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w styczniu 2018 roku. Jest to już coroczne szkolenie, dla przyszłych beneficjentów, podczas którego mogą poznać zasady opracowywania i realizacji projektów finansowanych ze środków UE. W seminarium tym corocznie uczestniczą przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, przybliżając nauczycielom najnowsze wytyczne w zakresie opracowywania wniosków, jakie będą obowiązywać w następnym roku podczas oceny opracowanych  projektów.

 

 

Koordynator projektu

Marek Rudziński