W dniach 01 marca 2010 do 31 grudnia 2010 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zrealizowało projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej we współpracy z partnerami niemieckimi: ILLUT Berlin – Brandenburg, DEULA Nienburg i DEULA Hildesheim.

 

Beneficjentem projektu pt.: „Przetwórstwo odpadów organicznych szansą na zatrudnienie absolwentów szkół rolniczych”, było Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. Partnerami zagranicznymi były trzy niemieckie ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego. Wymiany doświadczeń zrealizowano zgodnie z założeniami projektu w następujących ośrodkach:
1 grupa - ILLUT Berlin-Brandenburg,
2 grupa - DEULA Nienburg,
3 grupa - DEULA Hildesheim.
W projekcie dofinansowanym ze środków Wspólnot Europejskich w ramach Programu Leonardo da Vinci uczestniczyło 3 grupy po dwudziestu nauczycieli przedmiotów zawodowych (łącznie 60 uczestników). Były to grupa osób o różnorodnych doświadczeniach zawodowych w różnych branżach sektora rolniczego, co powodowało wysoki poziom zainteresowania zagadnieniami z zakresu przetwórstwa odpadów organicznych, prezentowanymi przez specjalistów z branży. Osoby będące po raz pierwszy w niemieckich zakładach pracy, świadczących różnorodne usługi dla gospodarstw rolnych, szczególnie interesowały się ich funkcjonowaniem, organizacją pracy. Szczególne duże zainteresowanie uczestników dotyczyło gospodarstw rolnych, warunków ich funkcjonowania, współpracy z instytucjami zewnętrznymi.
Nauczyciele uczestniczący w wymianie poznane zagadnienia będą wdrażać do własnej praktyki edukacyjnej. Udział nauczycieli umożliwi już na etapie nauki zawodu eksponowanie istotnych aspektów dotyczących świadczenia usług dla gospodarstw rolniczych, zagadnień produkcji ekologicznej i prowadzenia gospodarstw ekologicznych. Stanowić to będzie inspirację do przekazywania nowych treści kształcenia podczas realizowanych szkoleń i zajęć dydaktycznych. Jest to również impuls do podjęcia działań w gospodarstwach rolnych, zakładach pracy (miejscach zatrudnienia uczniów) zmierzających do poprawy/modernizacji stanowisk pracy.
Wysoki poziom bezrobocia w Polsce, a także zwiększający się na terenie Niemiec i innych krajów europejskich, wymusza częstą zmianę miejsc pracy nie tylko w wymiarze lokalnym, ale i europejskim. Obywatele Europy przemieszczają się w poszukiwaniu miejsc zatrudnienia w różnych krajach. Istnieją pewne możliwości zmniejszenia bezrobocia poprzez wygenerowanie miejsc pracy w dziedzinie przetwórstwa odpadów organicznych. Problem ten ma charakter europejski. Wymiana poglądów, doświadczeń, dyskusje dotyczące ujawnionych różnic i zbieżności potwierdziły obszary, które wymagają szczególnej uwagi.
Założone cele projektu - w ocenie Partnerów i Beneficjenta - zostały osiągnięte. Oznacza to, że dokonała się wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami polskich szkół oraz pracownikami niemieckich ośrodków szkolenia i doskonalenia zawodowego. Wymiana doświadczeń obejmowała zagadnienia dotyczące:
•    przetwórstwa odpadów organicznych pochodzących z produkcji zwierzęcej,
•    przetwórstwa odpadów organicznych pochodzących z produkcji roślinnej,
•    przetwórstwa odpadów organicznych pochodzących z produkcji ogrodniczej,
•    przetwórstwa odpadów organicznych pochodzących z produkcji żywności w zakładach przetwórstwa pożywczego i pochodzących z gospodarstw domowych – komunalnych,
•    produkcji biopaliw – jej formy, aktualny stan i możliwości rozwoju zatrudnienia pracowników,
•    kształtowania postaw przedsiębiorczych w niemieckich program kształcenia ogólnego i zawodowego,
•    niemieckich doświadczeń w kształceniu i wykorzystywaniu środków kwalifikowania oraz dokształcaniu pracowników zajmujących się przetwarzaniem odpadów organicznych,
•    powstawania nowych miejsc pracy przy przetwarzaniu materiałów powstałych z odpadów organicznych,
•    zadań kontrolnych i nadzorujących w zakresie przestrzegania przepisów prawnych dotyczących przetwarzania i stosowania odpadów organicznych.
Pracownicy niemieckich zakładów pracy, a także rolnicy - zweryfikowali swoje dotychczasowe wyobrażenia o polskim pracowniku, jego umiejętnościach, rynku pracy, edukacji. Nauczyciele podczas wizyt studyjnych w niemieckich gospodarstwach rolnych, zakładach pracy, poznali rzeczywiste warunki prowadzenia procesów pracy, wymagania stanowisk pracy i występujące na nich zagrożenia. Ponadto poznali systemy prowadzenia szkoleń doskonalących oraz uwarunkowania organizacyjne wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej poszczególnych zakładów (gospodarstw rolnych) o różnych kierunkach działalności. W trakcie seminariów z przedstawicielami różnych instytucji funkcjonujących na niemieckim rynku pracy, a także rynku edukacyjnym, uczestnicy wymiany bezpośrednio wymieniali poglądy i wypracowywali wnioski z uwzględnieniem własnych obserwacji i doświadczeń zawodowych dotyczących możliwości przetwórstwa odpadów organicznych i ich wykorzystania w warunkach polskich. Podczas realizacji programu wymiany był on elastycznie dostosowywany i uzupełniany o elementy merytoryczne wynikające z indywidualnych potrzeb uczestników wymiany doświadczeń w poszczególnych grupach.
Partnerzy niemieccy chętnie współpracował w realizacji takich przedsięwzięć, ponieważ spełniały oczekiwania i życzenia uczestników wymiany doświadczeń. Oprócz różnych gospodarstw rolnych, zakładów produkcyjnych i usługowych, uczestnicy poznali również inne placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego (szkołę rolniczą, centrum kształcenia zawodowego), z którymi współpracują partnerzy niemieccy. Pozwoliło to ukształtować obiektywny obraz stanowisk pracy, a także stanowisk dydaktycznych, na których szkoleni są przyszli pracownicy oraz osoby odbywające dalsze kształcenie ustawiczne z różnych branż.
Partnerzy niemieccy wykazali bardzo duże zaangażowanie w wypracowywany efekt materialny, udostępniając uczestnikom wymiany wszystkie potrzebne materiały, a także pozyskiwali je z innych instytucji, które odwiedzali uczestnicy wymiany i od osób prowadzących seminaria. Podczas seminariów omówiono różnice w wyposażeniu baz dydaktycznych w Niemczech i Polsce, z uwzględnieniem pomocy dydaktycznych, jakimi dysponują szkoły. Przedstawiono możliwości dalszej współpracy w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizacji praktyk uczniowskich i staży, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Partnerzy niemieccy umożliwili uczestnikom wymiany doświadczeń zapoznanie się z kulturą oraz obiektami historycznymi w okolicach Brandenburgii, Havellandu, Hanoweru i innych okolic.
Wypracowany efekt materialny w postaci opracowania, stanowi dla uczestników istotną pomoc dydaktyczną i egzemplifikującą nabyte doświadczenia podczas pobytu w niemieckich ośrodkach kształcenia i doskonalenia zawodowego. Opracowanie to jest udostępniane również wszystkim zainteresowanym uczestnikom organizowanych i prowadzonych przez uczestników projektu szkoleń i zajęć dydaktycznych. Elektroniczna forma opracowania efektu materialnego umożliwia łatwą adaptację jego potrzebnych fragmentów do różnych form prezentacji, w zależności od potrzeb prowadzącego zajęcia dydaktyczne lub szkolenie.
Opracowane (materiały dydaktyczne) obejmują zagadnienia dotyczące:
•    przetwórstwa odpadów organicznych pochodzących z produkcji zwierzęcej,
•    przetwórstwa odpadów organicznych pochodzących z produkcji roślinnej,
•    przetwórstwa odpadów organicznych pochodzących z produkcji ogrodniczej,
•    przetwórstwa odpadów organicznych pochodzących z produkcji żywności w zakładach przetwórstwa pożywczego i pochodzących z gospodarstw domowych – komunalnych,
•    produkcji biopaliw – jej formy, aktualny stan i możliwości rozwoju zatrudnienia pracowników,
•    kształtowania postaw przedsiębiorczych w niemieckich program kształcenia ogólnego i zawodowego,
•    niemieckich doświadczeń w kształceniu i wykorzystywaniu środków kwalifikowania oraz dokształcaniu pracowników zajmujących się przetwarzaniem odpadów organicznych,
•    powstawania nowych miejsc pracy przy przetwarzaniu materiałów powstałych z odpadów organicznych,
•    zadań kontrolnych i nadzorujących w zakresie przestrzegania przepisów prawnych dotyczących przetwarzania i stosowania odpadów organicznych.
Opracowanie to jest ilustrowane dokumentacją fotograficzną obrazującą istotne elementy opisywanych treści. Jest to istotnym walorem, szczególnie przydatnym podczas prowadzonych zajęć dydaktycznych, umożliwiającym upoglądowienie prezentowanych treści. Integralną częścią opracowania jest przygotowana prezentacja dotycząca projektu.
Podpisanie umowy z NA zostało dokonane jeszcze we wrześniu 2009r., co pozwoliło przygotować realizację projektu u partnerów zagranicznych. Załączniki do umowy wielostronne podpisano w dwóch językach: polskim i niemieckim, w trzech egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy (beneficjent, instytucja przyjmująca i uczestnik).
Uczestnicy po powrocie z wymiany doświadczeń potwierdzili całkowite wykorzystanie czasu przeznaczonego na realizację programu. Każdy dzień pobytu był szczegółowo zaplanowany i zgodnie z planem realizowany. Każdy uczestnik projektu otrzymał certyfikat od partnera zagranicznego potwierdzający udział w wymianie doświadczeń z zakresu tematu projektu w określonym terminie w każdym z ośrodków, wystawiony w języku niemieckim. Uczestnicy spotkania wysoko ocenili prezentowany program szkolenia oraz profesjonalizm pracowników w omawianiu poszczególnych zagadnień.
Ponadto, Beneficjent projektu wystawił zaświadczenia uczestnikom projektu potwierdzające udział w całym projekcie w terminie od 01.03.2010r. – 31.12.2010r. Zaświadczenia te – oprócz wymaganych umową zapisów (w tym logo FRSE, Programu Leonardo da Vinci) – zawierają program merytoryczny wymiany, nazwy instytucji współpracujących w realizacji projektu w Polsce i w Niemczech.
Wszyscy uczestnicy otrzymali przygotowywany już dokument Europass Mobility, potwierdzony przez Krajowe Centrum Europass.


Program przedmiotu specjalizacyjnego dla szkół i pozaszkolnych form kształcenia kursowego osób dorosłych

Przetwórstwo odpadów organicznych szansą na zatrudnienie absolwentów szkół rolniczych

Materiały szkoleniowo – dydaktyczne dla organizatorów i realizatorów szkoleń

Przetwórstwo odpadów organicznych szansą na zatrudnienie absolwentów szkół rolniczych
Prezentacja


Die Einfuhrung
Emilia Zamkowska

Der Begünstigte des Projektes „Verarbeitung organischer Abfälle – eine Chance auf Einstellung der Absolventen landwirtschaftlicher Schulen” war Nationales Zentrum der Landwirtschaftlichen Bildung in Brwinów. Die ausländischen Partner waren deutsche Zentren  für Berufs- und Weiterbildung. Der Erfahrungsaustausch wurde den Projektvoraussetzungen entsprechend in den folgenden Zentren realisiert:
1.    Gruppe - ILLUT Berlin – Brandenburg,
2.    Gruppe – DEULA Nienburg,
3.    Gruppe – DEULA Hildesheim.
Im Projekt, das im Rahmen des „Leonardo da Vinci” Programms aus EU-Mitteln finanziell gefördert wurde, nahmen drei Gruppen der zwanzig Berufslehrer (zusammen 60 Teilnehmer) teil. Das war eine Gruppe von Personen mit unterschiedlichen Berufserfahrungen aus verschiedenen Branchen des landwirtschaftlichen Sektors, was das große Interesse an den Fragen im Bereich  der Verarbeitung organischer Abfälle hervorrief, welche von Branchenspezialisten präsentiert wurden. Personen, die zum ersten Mal deutsche Arbeitsunternehmen, die verschiedene Dienstleistungen für landwirtschaftliche Betrieben erbringen, besuchten, interessierten sie sich besonders für deren Tätigkeit und Arbeitsorganisation. Großes  Teilnehmerinteresse richtete sich auf landwirtschaftliche Betriebe  und deren Tätigkeitsbedingungen und  Mitarbeit mit anderen Außeninstitutionen.
Die am Austauschprojekt beteiligten Lehrer werden die neuen Erkenntnisse über diese Thematik in die eigene Lehrerpraxis umsetzen. Die Lehrerbeteiligung ermöglicht schon in der der Berufsausbildungsphase, wesentliche Aspekte von Dienstleistungen für landwirtschaftliche Betriebe und Fragen von  ökologischen Produktion und von Führung landwirtschaftlicher Ökobetriebe hervorzuheben. Das wird zur Anregung für Weitergabe der neuen Bildungsinhalte während der durchgeführten Schulungen und Lehrgänge. Das ist auch ein Impuls, in landwirtschaftlichen Betrieben, Arbeitsunternehmen (wo Schüler eingestellt sind) Handlungen zur Verbesserung/ Modernisierung der Arbeitsstellen zu unternehmen.
Hohe Arbeitslosigkeit in Polen und sowie wachsende Arbeitslosenzahl in Deutschland und in anderen europäischen Ländern erfordern, dass Arbeitsstellen häufiger nicht nur im lokalen Rahmen sondern auch im europäischen gewechselt werden müssen. Die Bürger Europas verlagern sich auf der Suche nach neuen Arbeitsstellen in verschiedenen Ländern. Es gibt Möglichkeiten, die Arbeitslosigkeit durch Generierung der Arbeitsplätze im Bereich der Verarbeitung organischer Abfälle zu  verringern. Dieses Problem hat den europäischen Charakter. Der Austausch von Meinungen, Erfahrungen, Diskussionen über erkannte Differenzen und Gemeinsamkeiten bestätigte  diese Gebiete, welche der besonderen Aufmerksamkeit bedürfen.
Nach Beurteilung der Partner und des Begünstigten wurden angesetzte Projektziele erreicht. Das bedeutet, dass der Erfahrungsaustausch zwischen Lehrern polnischer Schulen und Mitarbeitern deutscher Zentren für Berufs- und Weiterbildung erfolgte. Der Erfahrungsaustausch erfasste folgende Fragen:
•    Verarbeitung organischer Abfälle aus der Tierproduktion,
•    Verarbeitung organischer Abfälle aus der Pflanzenproduktion,
•    Verarbeitung organischer Abfälle aus der Gartenproduktion,
•    Verarbeitung organischer Abfälle aus der Lebensmittelproduktion in Lebensmittelverarbeitungsbetrieben und auch aus den kommunalen Haushalten,
•    Produktion der Biokraftstoffen – ihre Formen, aktueller Stand und  Entwicklungsmöglichkeiten für  Mitarbeitereinstellung,
•    Gestaltung des Unternehmergeistes in deutschen Schulen im Rahmen des Programms der Allgemein- und Berufsbildung,
•    Deutsche Erfahrungen bei Gestaltung und Nutzung von Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen für Arbeitnehmer, die sich beruflich mit der Verarbeitung organischer Abfälle befassen,
•    Entstehung neuer Arbeitsplätze bei Verarbeitung von Materialien, die aus organischen Abfällen entstehen,
•    Kontroll- und Überwachungsaufgaben im Bereich der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften betreffs  Verarbeitung und Nutzung organischer Abfälle.
Die Mitarbeiter der deutschen Arbeitsunternehmen und auch die Landwirten verifizierten ihre bisherigen Vorstellungen über den polnischen Arbeitnehmer, dessen Fähigkeiten, und auch über den Arbeitsmarkt und die Ausbildung. Bei den Studienbesuchen  in deutschen landwirtschaftlichen Betrieben und in Arbeitsunternehmen lernten die Lehrer reale Bedingungen bei Führung von Arbeitsprozessen, Anforderungen an Arbeitsstellen und daran auftretende Gefahren kennen. Außerdem lernten sie die Führungssysteme der Weiterbildungsschulungen und sowie organisatorische Bedingtheiten, die aus dem Gegenstand geführter Wirtschaftstätigkeit einzelner Arbeitsunternehmen (landwirtschaftlicher Betriebe) aus verschiedenen Branchen folgen. Bei Seminaren mit Teilnahme der Vertreter verschiedener Institutionen aus dem deutschen Arbeitsmarkt, sowie aus dem Ausbildungsmarkt, tauschten die Projektteilnehmer ihre Meinungen direkt aus und anhand der Beobachtungen und der eigenen Berufserfahrungen zogen sie auch Schlussfolgerungen über Einführungsmöglichkeiten der Verarbeitung organischer Abfälle und deren Verwertung unter polnischen Bedingungen. Bei der Realisierung wurde das Austauschprogramm flexibel angepasst und mit sachlichen Elementen, die sich nach individuellen Bedürfnissen der Projektteilnehmer richteten, vervollständigt.
Die deutschen Partner arbeiteten bei Durchführung dieser Vorhaben gern mit und sie erfüllten völlig Erwartungen und Wünsche der Austauschprojektteilnehmer. Neben den landwirtschaftlichen Betrieben und den Produktions- und Dienstleistungsbetrieben lernten die Teilnehmer auch andere Berufsbildungs- und Weiterbildungszentren (Landwirtschaftsschule, Zentrum für Berufsbildung), mit denen die deutschen Partner zusammenarbeiten. Das ermöglichte ein objektives Bild über Arbeitsstellen, sowie über didaktische Stellen, zu schaffen, an denen die potenziellen Mitarbeiter sowie Personen, die sich noch in verschiedenen Branchen weiterbilden, geschult werden.
Die deutschen Partner zeigten sehr großes Engagement am erzielten materiellen Effekt dadurch, dass sie den Austauschprojektteilnehmern alle nötigen Unterlagen zur Verfügung stellten und auch diese aus anderen Institutionen, die die Teilnehmer besuchten, sowie von Personen, die die Seminare durchführten, gewannen. Bei den Schulungen wurden die Unterschiede zwischen didaktischen Basen in Deutschland und in Polen unter Berücksichtigung der Hilfsmaterialien, die Schulen zur Verfügung haben, besprochen. Die Möglichkeit der weiteren Zusammenarbeit im Bereich der beruflichen Weiterbildung für Lehrer und sowie die Organisation der Berufspraktika für Schüler, die aus EU-Mitteln gefördert sind, wurden präsentiert. Die deutschen Partner ermöglichten den Erfahrungsaustauschteilnehmern,  Kultur und historische Objekte in Umgebung von Brandenburg, Havelland, Hannover und von anderen Gegenden kennen zu lernen.
Der materielle Effekt ist für die Teilnehmer eine wesentliche didaktische Hilfe und exemplifiziert dazu die Erfahrung, die beim Besuch in deutschen Zentren für Berufs-  und Weiterbildung erworben wurde. Diese Bearbeitung wird auch allen Teilnehmern, die Interesse daran haben, während Schulungen und didaktischer Lehrgänge, die von Projektteilnehmern organisiert und geführt werden, zur Verfugung gestellt. Die elektronische Form der Bearbeitung des materiellen Effekts ermöglicht leichte Adaptation von deren benötigten Abschnitten, für verschiedene Präsentationsformen, je nach Bedarf des Lehrenden, der  Schulung oder  Schulunterricht führt.
Die bearbeiteten Lehrmaterialien umfassten Fragen betreffend:
•    Verarbeitung organischer Abfälle aus der Tierproduktion,
•    Verarbeitung organischer Abfälle aus der Pflanzenproduktion,
•    Verarbeitung organischer Abfälle aus der Gartenproduktion,
•    Verarbeitung organischer Abfälle aus der Lebensmittelproduktion in Lebensmittelverarbeitungsbetrieben und auch aus den kommunalen Haushalten,
•    Produktion der Biokraftstoffen – ihre Formen, aktueller Stand und Entwicklungsmöglichkeiten für  Mitarbeitereinstellung,
•    Gestaltung des Unternehmergeistes in deutschen Schulen im Rahmen des Programms der Allgemein- und Berufsbildung,
•    Deutsche Erfahrungen bei Gestaltung und Nutzung von Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen für Arbeitnehmer, die sich beruflich mit der Verarbeitung organischer Abfälle befassen,
•    Entstehung neuer Arbeitsplätze bei Verarbeitung von Materialien, die aus organischen Abfällen entstehen,
•    Kontroll- und Überwachungsaufgaben im Bereich der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften betreffs  Verarbeitung und Nutzung organischer Abfälle.

Diese Bearbeitung wird mit Fotodokumentation illustriert, die wesentliche Elemente der beschriebenen Inhalte abbildet. Das ist ein Vorzug, der besonders beim Unterricht geeignet ist, welcher die Veranschaulichung präsentierter Inhalte ermöglicht. Der integrale Bestandteil der Bearbeitung ist  eine vorbereitete Projektpräsentation.
Die Unterzeichnung des Vertrages mit NA (Nationale Agentur) erfolgte bereits im September 2009, was eine Vorbereitung auf die  Projektrealisierung bei den ausländischen Partnern ermöglichte. Die Anlagen zum mehrseitigen Vertrag wurden in zwei Sprachen: in Polnisch und Deutsch, in drei Exemplaren, je ein für jede Vertragspartei (Begünstigter, eine aufnehmende Institution und Teilnehmer) unterschrieben.
Die Teilnehmer bestätigten nach der Rückkehr vom Austauschaufenthalt, dass die Zeit für Programmrealisierung vollständig ausgenutzt wurde. Jeder Aufenthaltstag wurde detailliert geplant und planmäßig realisiert. Jeder Projektteilnehmer bekam ein in Deutsch ausgestelltes Zertifikat vom ausländischen Partner, das die Teilnahme am Erfahrungsaustausch im Bereich der Projektthematik, in der festgesetzten Frist, in jedem Zentrum bescheinigt. Die Treffensteilnehmer bewerteten hoch das präsentierte Schulungsprogramm, sowie den Professionalismus der Mitarbeiter bei Besprechung der Einzelfragen.
Zusätzlich stellte der Projektbegünstigte den Teilnehmern eine Bescheinigung aus, welche die Teilnehme am gesamten Projekt in der Frist vom 01.03.2010 bis zum 31.12.2010 bestätigt. Diese Bescheinigungen enthalten - neben Eintragungen, die aus dem Vertrag folgen (darin Unternehmenslogo von Stiftung für die Entwicklung des Bildungssystems ˗ FRSE und vom Programm Leonardo da Vinci) – das sachbezogene Programm des Erfahrungsaustauschs, Namen der Institutionen, die bei Projektrealisierung in Polen und in Deutschland mitarbeiteten.
Alle Teilnehmer erhalten ein vorbereitetes Dokument „Europass Mobility”, das durch Landes Zentrum Europass bestätigt wird.