W dniach 26.09 - 09.10.2010 r. w Niemieckim Ośrodku Kształcenia Zawodowego DEULA Hildesheim odbyła się wymiana doświadczeń w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci.

 

Uczestniczyło w niej 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół rolniczych z różnych regionów Polski. Program wymiany doświadczeń obejmował między innymi następujące zagadnienia:

 • przetwórstwa odpadów organicznych pochodzących z produkcji zwierzęcej, roślinnej, ogrodniczej oraz pochodzących z produkcji żywności w zakładach przetwórstwa spożywczego i gospodarstw domowych i komunalnych,

 • produkcji energii ze źródeł odnawialnych: biogazu, energii pozyskiwanej z wiatru oraz biomasy,

 • możliwości tworzenia nowych miejsc pracy dzięki wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii oraz przetwórstwa odpadów organicznych,

 • wymiany doświadczeń w zakresie systemu kształcenia zawodowego – funkcjonowania dualnego systemu kształcenia zawodowego w Niemczech.

Ważnym elementem wymiany doświadczeń był praktyczny aspekt analizowanych zagadnień. Nauczyciele poznali przedstawioną wyżej tematykę podczas seminariów zorganizowanych w następujących obiektach:

 • centrum kształcenia zawodowego,

 • kompostownia,

 • park elektrowni wiatrowych,

 • cukrownia,

 • stacja ekologicznego ładowania prądem pojazdów elektrycznych,

 • zakład utylizacji odpadów,

 • biogazowni,

 • miasteczku bioenergetycznym, jako przykładzie dobrej współpracy społeczności lokalnej,

 • oczyszczalni ścieków,

 • przedsiębiorstwie usługowym,

 • halach targowych produktów żywnościowych – sprzedaży bezpośredniej (regionalnych, ekologicznych, konwencjonalnych).

 

 

Ważnym elementem wymiany doświadczeń była wizyta w szkole zawodowej, poznanie niemieckiego systemu kształcenia zawodowego, a także obserwacja zajęć dydaktycznych, prowadzonych przez niemieckich nauczycieli, zwłaszcza zajęć praktycznych.

Pobyt w Hildesheim umożliwił poznanie kultury i historii regionu. W ramach wolnego czasu uczestnicy zwiedzili: Hanower, Hildesheim, a w nich ekspozycję ogrodów królewskich, centrum wystawowe.

Istotnym punktem programu była analiza możliwości dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz organizacji praktyk dla uczniów, staży, finansowanych ze środków UE. Przetwórstwo odpadów organicznych stwarza szansę tworzenia nowych miejsc pracy a ponadto umożliwia minimalizowanie kosztów powstałych w wyniku utylizacji odpadów. Stanowi jednocześnie dobry przykład rozwiązywania problemów zagrożeń środowiska.

Efektem materialnym wymiany doświadczeń będzie wspólne opracowanie materiałów w formie pakietu składającego się z programu szkolenia z zakresu przetwórstwa odpadów organicznych oraz materiałów informacyjnych obejmujących tą tematykę.