W dniach 01 marca do 31 sierpnia 2009 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zrealizowało projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej we współpracy z partnerem niemieckim ILLUT Berlin - Brandenburg.

Beneficjentem projektu pt.: „Organizacja i prowadzenie gospodarstw ekologicznych jako potrzeba europejskiego rynku konsumentów”, było Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. Partnerem zagranicznym był niemiecki ośrodek kształcenia i doskonalenia zawodowego ILLUT Berlin – Brandenburg (Internationale Lehranstalt für Landwirtschaft Umwelt und Technik Berlin –Brandenburg e.V.)
W projekcie dofinansowanym ze środków Wspólnot Europejskich w ramach Programu Leonardo da Vinci uczestniczyło dwudziestu nauczycieli przedmiotów zawodowych. Była to grupa osób o różnorodnych doświadczeniach zawodowych w różnych branżach sektora rolniczego, co powodowało wysoki poziom zainteresowania zagadnieniami z zakresu produkcji ekologicznej, prowadzenia gospodarstw ekologicznych, prezentowanymi przez specjalistów z branży. Osoby będące po raz pierwszy w niemieckich gospodarstwach rolnych szczególnie interesowały się ich funkcjonowaniem, organizacją pracy. Szczególne zainteresowanie uczestników dotyczyło ekologicznych gospodarstw rolnych, warunków ich funkcjonowania, współpracy z instytucjami zewnętrznymi.
Nauczyciele uczestniczący w wymianie poznane zagadnienia będą wdrażać do własnej praktyki edukacyjnej. Udział nauczycieli umożliwi już na etapie nauki zawodu eksponowanie istotnych aspektów dotyczących zagadnień ekologicznych podczas eksploatacji maszyn i urządzeń z uwzględnieniem ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowić to będzie inspirację do przekazywania nowych treści kształcenia podczas realizowanych szkoleń i zajęć dydaktycznych. Jest to również impuls do podjęcia działań w gospodarstwach rolnych, zakładach pracy (miejscach zatrudnienia uczniów) zmierzających do poprawy/modernizacji stanowisk pracy.
Wysoki poziom bezrobocia w Polsce, a także zwiększający się na terenie Niemiec i innych krajów europejskich, wymusza częstą zmianę miejsc pracy nie tylko w wymiarze lokalnym, ale i europejskim. Obywatele Europy przemieszczają się w poszukiwaniu miejsc zatrudnienia w różnych krajach. Istnieją pewne możliwości zmniejszenia bezrobocia poprzez wygenerowanie miejsc pracy podczas produkcji ekologicznej, która wymaga większych nakładów pracy ludzi. Powinno to również zmniejszyć powierzchnię nieużytków rolnych, poprzez wprowadzenie ekologicznych upraw roślin na terenach niezdegradowanych. Problem ten ma charakter europejski. Wymiana poglądów, doświadczeń, dyskusje dotyczące ujawnionych różnic i zbieżności potwierdziły obszary, które wymagają szczególnej uwagi.
Założone cele projektu - w ocenie Partnera i Beneficjenta - zostały osiągnięte. Oznacza to, że dokonała się wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami polskich szkół oraz pracownikami niemieckiego ośrodka szkolenia i doskonalenia zawodowego. Wymiana doświadczeń obejmowała:
•    funkcjonowanie rolnictwa w Niemczech,
•    funkcjonowanie systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego w Niemczech, z uwzględnieniem kształcenia rolników i pracowników sektora rolniczego,
•    prawne uwarunkowania produkcji ekologicznej w Polsce i Niemczech,
•    ekologiczne technologie upraw roślin, hodowli zwierząt,
•    analizę ekonomiczną kosztów i możliwości produkcji, przetwarzania i dystrybucji surowców produkowanych metodami ekologicznymi
•    system certyfikacji gospodarstw i produktów ekologicznych,
•    rozwój rynku produktów ekologicznych w Europie, Niemczech i Polsce,
•    upowszechnianie idei produkcji i konsumpcji żywności ekologicznej.
Pracownicy niemieckich zakładów pracy i gospodarstw rolnych zweryfikowali swoje dotychczasowe wyobrażenia o polskim pracowniku, jego umiejętnościach, rynku pracy, edukacji. Nauczyciele podczas wizyt studyjnych w niemieckich gospodarstwach rolnych, zakładach pracy, poznali rzeczywiste warunki prowadzenia procesów pracy, wymagania stanowisk pracy i występujące na nich zagrożenia. Ponadto poznali systemy prowadzenia szkoleń doskonalących oraz uwarunkowania organizacyjne wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej poszczególnych zakładów (gospodarstw rolnych) o różnych kierunkach działalności. W trakcie seminariów z przedstawicielami różnych instytucji funkcjonujących na niemieckim rynku pracy, a także rynku edukacyjnym, uczestnicy wymiany bezpośrednio wymieniali poglądy i wypracowywali wnioski z uwzględnieniem własnych obserwacji i doświadczeń zawodowych dotyczących możliwości wdrożenia zagadnień produkcji ekologicznej i jej wykorzystania w warunkach polskich. Podczas realizacji programu wymiany był on elastycznie dostosowywany i uzupełniany o elementy merytoryczne wynikające z indywidualnych potrzeb uczestników wymiany doświadczeń.
Partner niemiecki chętnie współpracował w realizacji takich przedsięwzięć, ponieważ spełniały oczekiwania i życzenia uczestników wymiany doświadczeń. Oprócz różnych gospodarstw rolnych, zakładów przetwórczych, uczestnicy poznali również inne placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego (szkołę rolniczą, centrum kształcenia zawodowego), z którymi współpracuje partner niemiecki. Pozwoliło to ukształtować obiektywny obraz stanowisk pracy, a także stanowisk dydaktycznych, na których szkoleni są przyszli pracownicy oraz osoby odbywające dalsze kształcenie ustawiczne z różnych branż rolniczych.
Partner niemiecki wykazał bardzo duże zaangażowanie w wypracowywany efekt materialny, udostępniając uczestnikom wymiany wszystkie potrzebne materiały, a także pozyskiwał je z innych instytucji, które odwiedzali uczestnicy wymiany i od osób prowadzących seminaria. Podczas szkolenia omówiono różnice w wyposażeniu baz dydaktycznych w Niemczech i Polsce, z uwzględnieniem pomocy dydaktycznych, jakimi dysponują szkoły. Przedstawiono możliwości dalszej współpracy w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizacji praktyk uczniowskich i staży, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Organizatorzy szkolenia umożliwili uczestnikom zapoznanie się z kulturą oraz obiektami historycznymi w okolicach Brandenburga.
Wypracowany efekt materialny w postaci niniejszego opracowania, stanowi dla uczestników istotną pomoc dydaktyczną i egzemplifikującą nabyte doświadczenia podczas pobytu w niemieckim ośrodku kształcenia i doskonalenia zawodowego. Opracowanie to jest udostępniane również wszystkim zainteresowanym uczestnikom organizowanych i prowadzonych przez uczestników projektu szkoleń i zajęć dydaktycznych. Elektroniczna forma opracowania efektu materialnego umożliwia łatwą adaptację jego potrzebnych fragmentów do różnych form prezentacji, w zależności od potrzeb prowadzącego zajęcia dydaktyczne lub szkolenie.
Opracowane (materiały dydaktyczne) obejmują zagadnienia dotyczące:
•    funkcjonowania rolnictwa w Niemczech,
•    funkcjonowania systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego w Niemczech, z uwzględnieniem kształcenia rolników i pracowników sektora rolniczego,
•    prawnych uwarunkowań produkcji ekologicznej w Polsce i Niemczech,
•    ekologicznych technologii upraw roślin, hodowli zwierząt,
•    analizy ekonomicznej kosztów i możliwości produkcji, przetwarzania i dystrybucji surowców produkowanych metodami ekologicznymi,
•    systemu certyfikacji gospodarstw i produktów ekologicznych,
•    rozwoju rynku produktów ekologicznych w europie, Niemczech i Polsce,
•    upowszechniania idei produkcji i konsumpcji żywności ekologicznej.
Opracowanie to jest ilustrowane dokumentacją fotograficzną obrazującą istotne elementy opisywanych treści. Jest to istotnym walorem, szczególnie przydatnym podczas prowadzonych zajęć dydaktycznych, umożliwiającym upoglądowienie prezentowanych treści. Integralną częścią opracowania jest przygotowana prezentacja dotycząca projektu.
Podpisanie umowy z NA zostało dokonane jeszcze we wrześniu 2008r., co pozwoliło przygotować realizację projektu u partnera zagranicznego. Załączniki do umowy wielostronne podpisano w dwóch językach: polskim i niemieckim, w czterech egzemplarzach: trzy dla stron umowy (beneficjent, instytucja przyjmująca i uczestnik) i czwarty dla NA (Narodowej Agencji) Programu Leonardo da Vinci.
Uczestnicy po powrocie z wymiany doświadczeń potwierdzili całkowite wykorzystanie czasu przeznaczonego na realizację programu. Każdy dzień pobytu był szczegółowo zaplanowany i zgodnie z planem realizowany. Każdy uczestnik projektu otrzymał certyfikat od ILLUT Berlin - Brandenburg potwierdzający udział w wymianie doświadczeń z zakresu tematu projektu w terminie od 31.05.2009 do 13.06.2009r. w ośrodku, wystawiony w języku niemieckim. Uczestnicy spotkania wysoko ocenili prezentowany program szkolenia oraz profesjonalizm pracowników ILLUT Berlin - Brandenburg w omawianiu poszczególnych zagadnień.
Ponadto, Beneficjent projektu wystawił zaświadczenia uczestnikom projektu potwierdzające udział w całym projekcie w terminie od 01.03.2009r. – 31.08.2009r. Zaświadczenia te – oprócz wymaganych umową zapisów (w tym logo FRSE, Programu Leonardo da Vinci) – zawierają program merytoryczny wymiany, nazwy instytucji współpracujących w realizacji projektu w Polsce i w Niemczech.
Wszyscy uczestnicy otrzymali przygotowywany już dokument Europass Mobility, potwierdzony przez Krajowe Centrum Europass, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr.
 
 
 
  • Rolnictwo Ekologiczne
    - Program przedmiotu specjalizacyjnego dla szkół i pozaszkolnych form kształcenia kursowego osób dorosłych

 
 
 
 
 
Die Einfuhrung
Emilia Zamkowska

Der Begünstigte des Projektes „Organisation und Führung der ökologischen landwirtschaftlichen Betrieben als ein Bedürfnis des europäischen Verbrauchermarkts” war Nationales Zentrum der Landwirtschaftlichen Bildung in Brwinów. Der ausländische Partner war deutsches Zentrum für Berufsausbildung und Weiterbildung ILLUT Berlin-Brandenburg (Internationale Lehranstalt für Landwirtschaft, Umwelt und Technik e.V.).
Im Projekt, das im Rahmen des „Leonardo da Vinci“ Programms aus EU-Mitteln finanziell gefördert wurde, nahmen zwanzig Berufslehrer teil. Im Projekt nahm eine Gruppe von Personen mit unterschiedlicher Berufserfahrung aus verschiedenen Branchen des landwirtschaftlichen Sektors teil, welche für Thematik der ökologischen Produktion und der Führung der landwirtschaftlichen Ökobetriebe, die von Branchenspezialisten präsentiert wurde, sehr interessiert waren. Personen, die deutsche Betriebe zum ersten Mal besuchten, interessierten sich besonders für deren Tätigkeit und Arbeitsorganisation. Besonderes Interesse der Teilnehmer richtete sich auf die landwirtschaftlichen Ökobetriebe  und deren Tätigkeitsbedingungen und  Zusammenarbeit mit anderen Außeninstitutionen.
Die am Austauschprojekt beteiligten Lehrer werden die neuen Erkenntnisse über diese Thematik in die eigene Lehrerpraxis umsetzen. Die Beteiligung der Lehrer wird ermöglichen, dass wesentliche Aspekte der ökologischen Probleme, bereits in der Phase der Berufsausbildung, beim Betrieb von Maschinen und Anlagen, unter Beachtung der Ergonomie, Arbeitssicherheits- und hygiene, präsentiert werden. Das wird zur Anregung für Weitergabe der neuen Bildungsinhalte bei durchgeführten Schulungen und Lehrgängen. Das ist auch ein Impuls, um in landwirtschaftlichen Betrieben, Arbeitsbetrieben (wo Schüller beschäftigt werden) Handlungen zur Verbesserung/ Modernisierung der Arbeitsstellen zu unternehmen.
Hohe Arbeitslosigkeit in Polen sowie wachsende Arbeitslosenzahl in Deutschland und anderen europäischen Ländern erfordern, dass Arbeitsstellen häufiger nicht nur im lokalen sondern auch im europäischen Rahmen gewechselt werden müssen. Die Bürger Europas verlagern sich auf der Suche nach den neuen Arbeitsstellen in den verschiedenen Ländern. Es gibt Möglichkeiten die Arbeitslosigkeit durch Generieren der Arbeitsplätze bei ökologischen Produktion, die einen größeren Menschenarbeitsaufwand erfordert, zu vermindern. Das sollte auch die Fläche des Brachlandes reduzieren durch Einführung der ökologischen Pflanzenzüchtung auf undegradierten Gebieten. Dieses Problem ist für  Europa aktuell. Austausch von Meinungen, Erfahrungen, Diskussion über erkannte Differenzen und Gemeinsamkeiten haben bestätigt, welche Gebiete der besonderen Aufmerksamkeit bedürfen.
Angesetzte Ziele des Projektes –nach Beurteilung der Partner und des Begünstigten – wurden erreicht. Das bedeutet, dass zwischen den Lehrerinnen der polnischen Berufsschulen und den Mitarbeitern des deutschen Zentrums für Berufsausbildung und Weiterbildung ein Erfahrungsaustausch erfolgte. Der Erfahrungsaustausch erfasste folgende Problemstellungen:
    Tätigkeit der Landwirtschaft in Deutschland,
    Tätigkeit des Ausbildungssystems und Berufsweiterbildung in Deutschland, unter Berücksichtigung der Bildung für Landwirte und Arbeiter des landwirtschaftlichen Sektors,
    Rechtliche Grundlagen der ökologischen Produktion in Polen und in Deutschland,
    Ökologische Technologien der Pflanzenzüchtung und der Tierzucht,
    ökonomische Analyse der Kosten und  der Möglichkeit der Produktion, der Verarbeitung und der Distribution der mittels der ökologischen Methoden produzierten  Rohstoffe,
    System der Zertifikation der landwirtschaftlichen Betriebe und der ökologischen Produkte,
    Entwicklung des Markts der Ökoprodukte in Europa, Deutschland und Polen,
    Verbreitung der Produktionsidee und des Konsums der Ökolebensmittel.
Mitarbeiter der deutschen Betriebe und der landwirtschaftlichen Betriebe verifizierten ihre bisherige Vorstellung über den polnischen Arbeitnehmer, dessen Fähigkeiten, und auch über den Arbeitsmarkt und die Ausbildung. Die Lehrer hatten beim Studienbesuch in deutschen landwirtschaftlichen Betrieben und Arbeitsbetrieben reale Bedingungen bei Führung von Arbeitsprozessen, die Anforderungen für die Arbeitsstellen und dort auftretende Gefahren kennen gelernt. Außerdem lernten sie das System der Weiterbildung sowie organisatorische Bedingtheiten, die aus dem Gegenstand geführter Wirtschaftstätigkeit einzelner Arbeitsbetriebe (landwirtschaftlicher Betriebe) aus verschiedenen Branchen folgen. Bei Seminaren mit Teilnahme der Vertreter verschiedener Institutionen aus dem deutschen Arbeitsmarkt, sowie dem Ausbildungsmarkt, tauschten die Projektteilnehmer ihre Meinungen direkt aus und hatten anhand der Beobachtungen und eigener Berufserfahrung über Möglichkeiten für Einführung  der Thematik der ökologischen Produktion und deren Verwertung unter polnischen Bedingungen, Schlussfolgerungen ausgearbeitet. Bei der Realisierung wurde das Austauschprogramm flexibel angepasst und mit sachlichen Elementen, die sich nach individuellen Bedürfnissen der Teilnehmer des Projektes richteten, vervollständigt.
Der deutsche Partner arbeitete bei Durchführung dieser Vorhaben gern mit, weil sie den Erwartungen entsprachen und Wünsche der Teilnehmer des Austauschprojektes erfüllten. Neben den landwirtschaftlichen Betrieben und Verbreitungsbetrieben lernten die Teilnehmer auch andere Berufsausbildungs- und Weiterbildungsstellen (Landwirtschaftsschule, Zentrum für Berufsbildung), mit denen der deutsche Partner zusammenarbeitet. Das ermöglichte ein objektives Bild über Arbeitstellen, sowie didaktische Stellen, zu schaffen, an denen  die potenziellen Mitarbeiter sowie Personen, die eine Weiterbildung aus verschiedenen landwirtschaftlichen Branchen absolvieren, geschult werden.
Der deutscher Partner zeigte sehr großen Einsatz am erzielten materiellen Effekt. Er stellte den Teilnehmern des Austauschprojektes alle nötigen Unterlagen zur Verfügung und gewann diese aus anderen Institutionen, die die Teilnehmer besuchten sowie von Personen, die die Seminare durchführten. Bei der Schulung wurden die Unterschiede in der didaktischen Basis in Deutschland und Polen bei Berücksichtigung der Unterlagen, die den Schulen zur Verfügung stehen, besprochen. Möglichkeiten der weiteren aus EU-Mittel geförderten Zusammenarbeit im Bereich der beruflichen Weiterbildung für Lehrer, sowie der Berufspraktika und Probezeiteinsätze für Schüler, wurden präsentiert. Die Organisatoren der Schulung schafften den Teilnehmern die Möglichkeiten, die Kultur und historische Objekte in Umgebung von Brandenburg kennen zu lernen.
Der materielle Effekt stellt für die Teilnehmer eine wesentliche didaktische Hilfe dar und exemplifiziert die Erfahrung, die beim Besuch im deutschen Zentrum für Berufsausbildung  und Weiterbildung erworbenen wurde. Der materielle Effekt wird auch allen interessierten Teilnehmern von Schulungen und Lehrgängen, die von Projektteilnehmern veranstaltet und geführt werden, zur Verfugung gestellt. Die elektronische Form der Ausarbeitung des materiellen Effektes ermöglicht leichte Adaptation deren benötigten Abschnitten, für verschiedene Präsentationsformen, je nach Bedarf des Lehrenden, der die Schulung oder  den Schulunterricht führt.
Die Ausarbeitung (das Lehrmaterial) umfasst Probleme betreffend:
•    Tätigkeit der Landwirtschaft in Deutschland,
•    Tätigkeit des Ausbildungssystems und Berufsweiterbildung in Deutschland, unter Berücksichtigung der Bildung für Landwirte und Arbeiter des landwirtschaftlichen Sektors,
•    Rechtliche Grundlagen der ökologischen Produktion in Polen und in Deutschland,
•    Ökologische Technologien der Pflanzenzüchtung und der Tierzucht,
•    ökonomische Analyse der Kosten und  der Möglichkeit der Produktion, der Verarbeitung und der Distribution der mittels der ökologischen Methoden produzierten  Rohstoffe,
•    System der Zertifikation der landwirtschaftlichen Betriebe und der ökologischen Produkte,
•    Entwicklung des Markts der Ökoprodukte in Europa, Deutschland und Polen,
•    Verbreitung der Produktionsidee und des Konsums der Ökolebensmittel.
Diese Ausarbeitung wird mit Bilderdokumentation illustriert, die wesentliche Elemente der beschriebenen Inhalte abbildet. Das ist ein Vorzug, der besonders beim Unterricht anwendbar ist, welcher die Veranschaulichung präsentierter Inhalte ermöglicht. Zum integralen Bestandteil der Ausarbeitung gehört eine Präsentation über Projekt.
Die Unterzeichnung des Vertrages mit NA (Nationale Agentur) erfolgte bereits im September 2008, was eine Vorbereitung auf die  Realisierung des Projektes beim ausländischen Partner ermöglichte. Die Anlagen zum mehrseitigen Vertrag wurden in zwei Sprachen in Polnisch und Deutsch in vier Ausfertigungen unterzeichnet: drei für die Vertragsparteien (Begünstigter, eine aufnehmende Institution und Teilnehmer) und vierte Ausfertigung für NA des Leonardo da Vinci Programms.
Die Teilnehmer bestätigten nach der Rückkehr vom Austauschaufenthalt, dass die Zeit für Realisierung des Programms vollständig ausgenutzt wurde. Jeder Aufenthaltstag wurde detailliert geplant und planmäßig realisiert. Jeder Teilnehmer dieses Projektes bekam von ILLUT Berlin-Brandenburg ein Zertifikat - in deutsch ausgestellt-, dass die Teilnahme am Erfahrungsaustausch im Bereich der Projektthematik in dem Termin vom 31.05.2009 bis zum 13.06.2009 im Zentrum bescheinigt. Die Teilnehmer des Treffens haben das präsentierte Schulungsprogramm, sowie die Fachlichkeit der Mitarbeiter von ILLUT Berlin-Brandenburg bei Besprechung der einzelnen Probleme hoch bewertet.
Zusätzlich stellte der Begünstigte des Projektes den Teilnehmern eine Bescheinigung aus, welche die Teilnehme am gesamten Projekt im Termin vom 01.03.2009 bis zum 31.08.2009 bestätigt. Diese Bescheinigungen enthalten - neben Eintragungen, die aus dem Vertrag folgen (darin Logo FRSE, des Programms Leonardo da Vinci) – das sachbezogene Programm des Erfahrungsaustausches, Namen von Institutionen, die bei Realisierung des Projektes in Polen und in Deutschland mitgearbeitet hatten.
Alle Teilnehmer erhalten ein ausgestelltes Dokument „Europass Mobility”, das durch (Landes Zentrum Europass, Koordinationsbüro für Weiterbildung) anerkannt wurde.