W dniach 01 września do 31 grudnia 2008 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zrealizowało projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej we współpracy z partnerem niemieckim DEULA Nienburg.

W projekcie uczestniczyło  20 osób, nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół rolniczych. Koordynatorem całego projektu był Marek Rudziński, natomiast poszczególne jego etapy realizowali z uczestnikami nauczyciele konsultanci KCER
Beneficjentem projektu pt. "Produkcja i wykorzystanie biopaliw jako warunek europejskiej gospodarki energetycznej” (prezentacja do pobrania ), było Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. Partnerem zagranicznym był niemiecki ośrodek kształcenia i doskonalenia zawodowego DEULA Nienburg.

W projekcie dofinansowanym ze środków Wspólnot Europejskich w ramach Programu Leonardo da Vinci uczestniczyło dwudziestu nauczycieli przedmiotów zawodowych. W projekcie uczestniczyła grupa osób o różnorodnych doświadczeniach zawodowych w różnych branżach sektora rolniczego, co powodowało wysoki poziom zainteresowania zagadnieniami z zakresu produkcji biopaliw, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, prezentowanymi przez specjalistów z branży. Osoby będące po raz pierwszy w niemieckich zakładach pracy szczególnie interesowały się ich funkcjonowaniem, organizacją pracy. Szczególne zainteresowanie uczestników dotyczyło gospodarstw rolnych, warunków ich funkcjonowania, współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

Nauczyciele uczestniczący w wymianie poznane zagadnienia będą wdrażać do własnej praktyki edukacyjnej. Udział nauczycieli umożliwi już na etapie nauki zawodu eksponowanie istotnych aspektów dotyczących zagadnień energetycznych podczas eksploatacji maszyn i urządzeń z uwzględnieniem ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowić to będzie inspirację do przekazywania nowych treści kształcenia podczas realizowanych szkoleń i zajęć dydaktycznych. Jest to również impuls do podjęcia działań w gospodarstwach rolnych, zakładach pracy (miejscach zatrudnienia uczniów) zmierzających do poprawy/modernizacji stanowisk pracy.
Wysoki poziom bezrobocia w Polsce, a także zwiększający się na terenie Niemiec i innych krajów europejskich wymusza częstą zmianę miejsc pracy nie tylko w wymiarze lokalnym, ale i europejskim. Obywatele Europy przemieszczają się w poszukiwaniu miejsc zatrudnienia w różnych krajach. Istnieją pewne możliwości zmniejszenia bezrobocia poprzez wygenerowanie miejsc pracy podczas produkcji energii z biopaliw. Powinno to również zmniejszyć powierzchnię nieużytków rolnych, poprzez wprowadzenie upraw roślin na cele energetyczne (np. roślin do produkcji kiszonki koniecznej w niektórych technologiach fermentacji metanowych do produkcji biogazu). Problem ten ma charakter europejski. Wymiana poglądów, doświadczeń, dyskusje dotyczące ujawnionych różnic i zbieżności potwierdziły obszary, które wymagają szczególnej uwagi.
Założone cele projektu - w ocenie partnerów i Promotora - zostały osiągnięte. Oznacza to, że dokonała się wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami polskich szkół oraz pracownikami niemieckiego ośrodka szkolenia i doskonalenia zawodowego. Wymiana doświadczeń obejmowała:
-    funkcjonowanie rolnictwa w Niemczech,
-    funkcjonowanie niemieckiego systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz rolą ośrodka DEULA w Nienburgu w powyższym procesie z uwzględnieniem współpracy z innymi instytucjami,
-    sposoby wykorzystania biopaliw,
-    technologię uprawy roślin w celach energetycznych, stosowanymi metodami i sposobami produkcji biopaliw oraz nowoczesnymi agregatami maszynowymi,
-    technologię produkcji biopaliw z produktów roślinnych oraz sposobami ich wykorzystania,
-    analizę ekonomiczną zakładów produkujących energię ze szczególnym uwzględnieniem energii wiatrowej i termalnej,
-    analizę kosztów oraz możliwości produkcji i wykorzystania biopaliw w celach energetycznych,
-    projektowanie zestawu materiałów dydaktycznych,
-    analizę rynku biopaliw w Europie, Niemczech i Polsce,
-    analizę metod prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu kształcenia zawodowego umożliwiających kształtowanie postaw pracowników stosujących przepisy bhp podczas wykonywania zadań zawodowych,
Pracownicy niemieckich zakładów pracy zweryfikowali swoje dotychczasowe wyobrażenia o polskim pracowniku, jego umiejętnościach, rynku pracy, edukacji. Nauczyciele podczas wizyt studyjnych w niemieckich gospodarstwach rolnych, zakładach pracy poznali rzeczywiste warunki prowadzenia procesów pracy, wymagania stanowisk pracy i występujące na nich zagrożenia. Ponadto poznali systemy prowadzenia szkoleń doskonalących oraz uwarunkowania organizacyjne wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej poszczególnych zakładów (gospodarstw rolnych) o różnych kierunkach działalności. W trakcie seminariów z przedstawicielami różnych instytucji funkcjonujących na niemieckim rynku pracy, a także rynku edukacyjnym, uczestnicy wymiany bezpośrednio wymieniali poglądy i wypracowywali wnioski z uwzględnieniem własnych obserwacji i doświadczeń zawodowych dotyczące możliwości wdrożenia zagadnień produkcji biopaliw i ich energetycznego wykorzystania w warunkach polskich. Podczas realizacji programu wymiany był on elastycznie dostosowywany i uzupełniany o elementy merytoryczne wynikające z indywidualnych potrzeb uczestników wymiany doświadczeń.
Partner niemiecki chętnie umożliwiał i współpracował w realizacji takich przedsięwzięć, ponieważ spełniały oczekiwania i życzenia uczestników wymiany doświadczeń.. Oprócz różnych gospodarstw rolnych, zakładów produkcyjnych i usługowych, uczestnicy poznali również inne placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego, z którymi współpracuje partner niemiecki. Pozwoliło to ukształtować obiektywny obraz stanowisk pracy, a także stanowisk dydaktycznych, na których szkoleni są przyszli pracownicy, oraz osoby odbywające dalsze kształcenie ustawiczne z różnych branż.
Partner niemiecki wykazał bardzo duże zaangażowanie w wypracowywany efekt materialny, udostępniając uczestnikom wymiany wszystkie potrzebne materiały, a także pozyskiwał je z innych instytucji, które odwiedzali uczestnicy wymiany i od osób prowadzących seminaria. Podczas szkolenia omówiono różnice baz dydaktycznych w Niemczech i Polsce, z uwzględnieniem materiałów jakimi dysponują szkoły. Przedstawiono możliwości dalszej współpracy w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizacji praktyk uczniowskich i staży, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Organizatorzy szkolenia umożliwili uczestnikom zapoznanie się z kulturą oraz obiektami historycznymi w okolicach Nienburga.
Efekt materialny stanowi dla uczestników istotną pomoc dydaktyczną i egzemplifikującą nabyte doświadczenia podczas pobytu w niemieckim ośrodku kształcenia i doskonalenia zawodowego. Efekt materialny jest udostępniany w również wszystkim zainteresowanym uczestnikom organizowanych i prowadzonych przez uczestników projektu szkoleń i zajęć dydaktycznych. Elektroniczna forma opracowania efektu materialnego umożliwia łatwą adaptacje jego potrzebnych fragmentów, do różnych form prezentacji, w zależności od potrzeb prowadzącego zajęcia dydaktyczne lub szkolenie.
Opracowanie (materiał dydaktyczne) obejmuje zagadnienia dotyczące:
-    funkcjonowanie rolnictwa w Niemczech,
-    funkcjonowanie systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego w Niemczech, z uwzględnieniem kształcenia rolników i pracowników sektora rolniczego,
-    sposoby wykorzystania biopaliw,
-    technologia upraw roślin na cele energetyczne,
-    analiza ekonomiczna kosztów i możliwości produkcji, przetwarzania i wykorzystania biopaliw na cele energetyczne,
-    technologie produkcji energii z biopaliw,
-    rozwój rynku biopaliw w europie, Niemczech i Polsce.
Opracowanie to jest ilustrowane dokumentacją fotograficzną obrazującą istotne elementy opisywanych treści. Jest to istotnym walorem, szczególnie przydatnym podczas prowadzonych zajęć dydaktycznych, umożliwiającym upoglądowienie prezentowanych treści. Integralną częścią opracowania jest przygotowana prezentacja dotycząca biopaliw.
Podpisanie umowy z NA zostało dokonane jeszcze w sierpniu 2008r., co pozwoliło przygotować realizację projektu u partnera zagranicznego. Załączniki do umowy wielostronne podpisano w dwóch językach: polskim i niemieckim, w czterech egzemplarzach: trzy dla stron umowy (beneficjent, instytucja przyjmująca i uczestnik) i czwarty dla NA (Narodowej Agencji) Programu Leonardo da Vinci.
Uczestnicy po powrocie z wymiany potwierdzili całkowite wykorzystanie czasu przeznaczonego na realizację programu. Każdy dzień pobytu był szczegółowo zaplanowany i zgodnie z planem realizowany. Każdy uczestnik projektu otrzymał certyfikat od DEULA Nienburg potwierdzający udział w wymianie doświadczeń z zakresu tematu projektu w terminie od 05.10.2008 do 18.10.2008r. w ośrodku, wystawiony w języku niemieckim. Uczestnicy spotkania wysoko ocenili prezentowany program szkolenia oraz profesjonalizm pracowników DEULA Nienburg w omawianiu poszczególnych zagadnień.
Ponadto, Beneficjent projektu wystawił zaświadczenia beneficjentom potwierdzające uczestnictwo w całym projekcie w terminie od 01.09.2008r. – 31.12.2008r. Zaświadczenia te – oprócz wymaganych umową zapisów (w tym logo FRSE, Programu Leonardo da Vinci) – zawierają program merytoryczny wymiany, nazwy instytucji współpracujących w realizacji projektu w Polsce i w Niemczech.
Wszyscy uczestnicy otrzymają przygotowywany już dokument Europass Mobility, o którego wydanie wnioski zostały wysłane do Krajowego Centrum Europass, Biura Koordynacji Kształcenia Kadr.
 
 
 

Die Einfuhrung
Natalia Raźniak – KCERw Brwinowie

Der Begünstigte des Projektes „Produktion und Verwertung der Biostoffe als Voraussetzung der europäischen Energiewirtschaft ist Nationales Zentrum der Landwirtschaftlichen Bildung (Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej) in Brwinów. Der ausländische Partner war deutsches Zentrum für Berufsausbildung und Weiterbildung DEULA Nienburg.
Im Projekt, das im Rahmen des „Leonardo da Vinci“ Programms aus EU-Mitteln finanziell gefördert wurde, nahmen zwanzig Berufslehrer teil. Im Projekt nahm eine Gruppe von Personen mit unterschiedlicher Berufserfahrung aus verschiedenen Branchen des Agrarwirtschaftssektors teil, welche für Thematik der Produktion von Biostoffen und  Energiegewinnung aus erneuerbaren Energiequellen, die von Branchenspezialisten präsentiert wurde, sehr interessiert waren. Personen, die deutsche Betriebe zum ersten Mal besuchten interessierten sich besonders für deren Tätigkeit und Arbeitsorganisation. Besonderes Interesse der Teilnehmer richtete sich auf die Agrarwirtschaftsbetriebe und deren Tätigkeit und  Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Behörden.
Die am Austauschprojekt beteiligten Lehrer werden die neuen Erkenntnisse über diese Thematik in der eigenen Lehrerpraxis umsetzen. Die Beteiligung der Lehrer wird ermöglichen, dass wesentliche Aspekte der Energetikprobleme bereits in der Phase der Berufsausbildung, beim Betrieb von Maschinen und Anlagen unter Beachtung der Ergonomie, Arbeitssicherheits- und Hygiene, präsentiert werden. Das wird zur Anregung für Weitergabe der neuen Bildungsinhalte bei durchgeführten Schulungen und Lehrgängen. Das ist auch ein Impuls, um in Agrarbetrieben, Arbeitsbetrieben (wo Schüller beschäftigt werden) Handlungen zur Verbesserung/ Modernisierung der Arbeitsstellen zu unternehmen.
Hohe Arbeitslosigkeit in Polen sowie wachsende Arbeitslosenzahl in Deutschland und anderen europäischen Ländern erfordern, dass Arbeitsstellen häufiger nicht nur im lokalen sondern auch im europäischen Rahmen gewechselt werden müssen. Es gibt Möglichkeiten die Arbeitslosigkeit durch Generieren der Arbeitsplätze bei Energieproduktion aus Biostoffen zu vermindern. Das sollte auch die Fläche des Brachlandes reduzieren durch Anbau von Pflanzen für Energiezwecke (z.B. Pflanzen für Produktion von Sauerfutter, die bei bestimmten Technologien zur Methanfermentation bei Produktion von Biogas benötigt wird). Dieses Problem ist für  Europa aktuell. Austausch von Meinungen, Erfahrungen, Diskussion über erkannte Differenzen und Gemeinsamkeiten haben bestätigt, welche Gebiete der besonderen Aufmerksamkeit bedürfen.
Angesetzte Ziele des Projektes –nach Beurteilung der Partner und des Promotors – wurden erreicht. Das bedeutet, dass zwischen den Lehrerinnen der polnischen Berufsschulen und den Mitarbeitern des deutschen Zentrums für Berufsausbildung und Weiterbildung ein Erfahrungsaustausch erfolgte. Der Erfahrungsaustausch erfasste folgende Problemstellungen:
-    Tätigkeit des Agrarwesens in Deutschland,
-    Tätigkeit des deutschen Berufsausbildung- und Weiterbildungssystems sowie Beitrag des DEULA- Zentrums in Nienburg  an diesem Prozess mit Beachtung der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen,
-    Verwertung von Biostoffen,
-    Technologie des Pflanzenanbau zur Energiezwecken, angewandte Methoden und Verfahren zur Produktion von Biostoffen sowie moderne Maschinenaggregate,
-    Technologie der Produktion von Biobrennstoffen aus Pflanzenprodukten sowie Art und Weise deren Verwertung,
-    ökonomische Analyse von Energiebetrieben mit besonderem Schwerpunkt auf Wind und Thermalenergie,
-    Kostenanalyse sowie Möglichkeit der Produktion und Verwertung von Biostoffen zu Energiezwecken,
-    Entwurf  von  Unterrichtsunterlagen,
-    Marktanalyse der Biostoffe in Europa, Deutschland und Polen,
-    Analyse von Methoden zur Unterrichtsführung in der Berufsausbildung, mit dem Ziel, dass bei Mitarbeitern, die bei Berufsaufgaben die Arbeitssicherheits- und Hygiene-Vorschriften befolgen, bestimmte Einstellungen ausgeprägt werden.

Mitarbeiter der deutschen Betriebe verifizierten ihre bisherige Vorstellung über den polnischen Arbeitsnehmer, seine Fähigkeiten, den Arbeitsmarkt und Ausbildung. Die Lehrer hatten beim Studienbesuch in deutschen Agrarwirtschaften und Betrieben reelle Bedingungen bei Führung von Arbeitsprozessen, die Anforderungen für die Arbeitsstellen und dort auftretende Gefahren kennen gelernt. Ferner lernten sie das System der Weiterbildung sowie organisatorische Bedingtheiten, die aus dem Gegenstand geführter Wirtschaftstätigkeit einzelner Arbeitsbetriebe (Agrarwirtschaften) aus verschiedenen Branchen folgen. Bei Seminaren mit Teilnahme der Vertreter verschiedener Institutionen aus dem deutschen Arbeitsmarkt sowie dem Ausbildungsmarkt, tauschten die Projektteilnehmer ihre Meinungen direkt aus und hatten an Hand der Beobachtungen und eigener Berufserfahrung über Möglichkeiten für Einführung  der Thematik der Produktion von Biostoffen und deren energetischen Verwertung unter polnischen Bedingungen, Schlussfolgerungen ausgearbeitet. Bei der Realisierung wurde das Austauschprogramm flexibel angepasst und mit sachlichen Elementen, die sich nach individuellen Bedürfnissen der Teilnehmer des Projektes richteten, vervollständigt.
Der deutsche Partner arbeitete bei Durchführung dieser Vorhaben gern mit, weil sie den Erwartungen entsprachen und Wünsche der Teilnehmer des Austauschprojektes erfüllten. Neben den Agrarwirtschaften, Produktions- und Dienstleistungsbetrieben lernten die Teilnehmer auch andere Berufsausbildungs- und Weiterbildungsstellen, mit denen der deutsche Partner zusammenarbeitet. Das ermöglichte ein objektives Bild über Arbeitstellen sowie didaktische Stellen zu schaffen, an denen  die potenziellen Mitarbeiter sowie Personen, die eine Weiterbildung aus verschiedenen Branchen absolvieren, geschult werden.
Der deutscher Partner zeigte sehr großen Einsatz am erzielten materiellen Effekt. Er stellte den Teilnehmern des Austauschprojektes alle nötigen Unterlagen zur Verfügung und gewann diese aus anderen Institutionen, die die Teilnehmer besuchten sowie von Personen, die die Seminare durchführten. Bei der Schulung wurden die Unterschiede in der didaktischen Basis in Deutschland und Polen bei Berücksichtigung der Unterlagen, die den Schulen zur Verfügung stehen, besprochen. Möglichkeiten der weiteren Zusammenarbeit im Bereich der, aus EU-Mittel geförderten, beruflichen Weiterbildung für Lehrer sowie der Berufspraktika und Probezeiteinsätze für Schüler, wurden präsentiert. Die Organisatoren der Schulung schafften den Teilnehmern die Möglichkeiten, die Kultur und historische Objekte in Umgebung von Nienburg kennen zu lernen.
Der materielle Effekt stellt für die Teilnehmer eine wesentliche didaktische Hilfe dar und exemplifiziert die Erfahrung, die beim Besuch im deutschen Zentrum für Berufsausbildung  und Weiterbildung erworbenen wurde. Der materielle Effekt wird auch allen interessierten Teilnehmern von Schulungen und Lehrgängen, die von Projektteilnehmern veranstaltet und geführt werden, zur Verfugung gestellt. Die elektronische Form der Ausarbeitung des materiellen Effektes ermöglicht leichte Adaptation deren benötigten Abschnitten, für verschiedene Präsentationsformen, je nach Bedarf des Lehrenden, der die Schulung oder  den Schulunterricht führt.
Die Ausarbeitung (das Lehrmaterial) umfasst Probleme betreffend:
-    Funktionieren der Landwirtschaft in Deutschland.
-    Funktionieren des Berufsausbildung- und Weiterbildungssystems in Deutschland bei Beachtung der Ausbildung von Landwirten und Mitarbeitern des landwirtschaftlichen Sektors.
-    Art und Weise der Verwertung von Biobrennstoffen.
-    Technologie zum Anbau von Pflanzen für Energetikzwecke.
-    Ökonomische Analyse der Kosten und Möglichkeiten zur Produktion, Verarbeitung und Verwertung von Biobrennstoffen für Energetikzwecke.
-    Technologie zur Produktion von Energie aus Biostoffen.
-    Entwicklung des Biostoffmarktes in Europa, Deutschland und Polen.
Diese Ausarbeitung wird mit Bilderdokumentation illustriert, die wesentliche Elemente der beschriebenen Inhalte abbildet. Das ist ein Vorzug, der besonders beim Unterricht anwendbar ist, welcher die Veranschaulichung präsentierter Inhalte ermöglicht. Zum integralen Bestandteil der Ausarbeitung gehört eine Präsentation über Biostoffe.
Die Unterzeichnung des Vertrages mit NA (Nationale Agentur) erfolgte bereits im August 2008, was eine Vorbereitung auf die  Realisierung des Projektes beim ausländischen Partner ermöglichte. Die Anlagen zum mehrseitigen Vertrag wurden in zwei Sprachen in Polnisch und Deutsch in vier Ausfertigungen unterzeichnet: drei für die Vertragsparteien (Begünstigter, die aufnehmende Institution und der Teilnehmer) und vierte Ausfertigung für NA des Leonardo da Vinci Programms.
Die Teilnehmer bestätigten nach der Rückkehr vom Austauschaufenthalt, dass die Zeit für Realisierung des Programms vollständig ausgenutzt wurde. Jeder Aufenthaltstag wurde detailliert geplant und planmäßig realisiert. Jeder Teilnehmer dieses Projektes bekam von DEULA Nienburg ein Zertifikat - in deutsch ausgestellt-, dass die Teilnahme am Erfahrungsaustausch im Bereich der Projektthematik in dem Termin vom 5.10.2008  im DEULA Zentrum bescheinigt. Die Teilnehmer des Treffens haben das präsentierte Schulungsprogramm sowie die Fachlichkeit der Mitarbeiter von DEULA Nienburg bei Besprechung der einzelnen Probleme hoch bewertet.
Zusätzlich stellte der Begünstigte des Projektes den Teilnehmern eine Bescheinigung aus, welche die Teilnehme am gesamten Projekt im Termin von 01.09.2008 bis 31.12.2008 bestätigt. Diese Bescheinigungen enthalten - neben Eintragungen, die aus dem Vertrag folgen (darin Logo FRES, des Programms Leonardo da Vinci) – das sachbezogene Programm des Erfahrungsaustausches, Namen von Institutionen, die bei Realisierung des Projektes in Polen und in Deutschland mitgearbeitet hatten.
Alle Teilnehmer erhalten ein ausgestelltes Dokument „Europass Mobility“. Die Anträge auf deren Ausstellen wurden an Krajowe Centrum Europass, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr (Landes Zentrum Europass, Koordinationsbüro für Weiterbildung) übersendet.