W dniach 06.11 - 19.11.2011 r. w Niemieckim Ośrodku Kształcenia Zawodowego DEULA Nienburg, odbyła się wymiana doświadczeń pierwszej grupy uczestników, w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci.

 

Wśród tej 20 osobowej grupy byli nauczyciele kształcenia zawodowego (teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych), z 9 szkół podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także z 3 szkół, które mają inny organ prowadzący.
Ważnym elementem wymiany doświadczeń była wizyta w szkole zawodowej, poznanie niemieckiego systemu kształcenia zawodowego, a także obserwacja zajęć dydaktycznych, prowadzonych przez niemieckich nauczycieli, zwłaszcza zajęć praktycznych.
Istotnym punktem programu była analiza możliwości dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz organizacji praktyk dla uczniów, staży, finansowanych ze środków UE. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych stwarza szansę tworzenia nowych miejsc pracy, a ponadto umożliwia minimalizowanie emisji substancji toksycznych. Stanowi jednocześnie dobry przykład rozwiązywania problemów zagrożeń środowiska. Uczestnicy podczas pobytu zadeklarowali chęć opracowania programu przedmiotu specjalizacyjnego o tematyce pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
Ważnym elementem wymiany doświadczeń był praktyczny aspekt analizowanych zagadnień. Nauczyciele poznali przedstawioną wyżej tematykę podczas seminariów zorganizowanych w następujących obiektach: centrum kształcenia zawodowego, kompostowni, biogazowni, parku elektrowni wiatrowych, zakładzie utylizacji odpadów, oczyszczalni ścieków, przedsiębiorstwie usługowym, zakładzie przetwórstwa spożywczego. Każdy z uczestników będących w ośrodku DEULA Nienburg, otrzymał certyfikat, potwierdzający udział w seminariach dotyczących zagadnień, które był przedmiotem merytorycznych analiz podczas wymiany doświadczeń w tym projekcie.
Podczas pobytu w tym ośrodku uczestnicy poznali kompleksowe rozwiązania problemu energetycznego dla całego miasteczka Jühnde, które zasilane jest energią ze źródeł odnawialnych.
W trakcie pobytu w ośrodku, wielu nauczycieli uzgodniło wstępnie tematykę wspólnych projektów, które będą opracowywać dla młodzieży ze szkół, w których pracują. Jest to dodatkowy bardzo wymierny efekt wyjazdów nauczycieli na projekty wymiany doświadczeń, którzy potrafią kontynuować współpracę międzynarodową, z pożytkiem dla uczniów. Staże zagraniczne są ważnym aspektem podnoszenia atrakcyjności form kształcenia zawodowego w szkołach rolniczych.
Pobyt w Nienburgu, oprócz aspektów merytorycznych, umożliwił uczestnikom poznanie kultury i historii regionu. W ramach wolnego czasu uczestnicy zwiedzili: Hanower, Nienburg, Bremę, a w nich ekspozycję ogrodów królewskich, centrum wystawowe.