W dniach 09.10 - 22.10.2011 r. w Niemieckim Ośrodku Kształcenia Zawodowego DEULA Hildesheim odbyła się wymiana doświadczeń pierwszej grupy uczestników, w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci.
 
Wśród tej 20 osobowej grupy byli nauczyciele kształcenia zawodowego (teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych), z 5 szkół podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także z 8 szkół, które mają inny organ prowadzący.
Ważnym elementem wymiany doświadczeń była wizyta w szkole zawodowej, poznanie niemieckiego systemu kształcenia zawodowego, a także obserwacja zajęć dydaktycznych, prowadzonych przez niemieckich nauczycieli, zwłaszcza zajęć praktycznych.
Istotnym punktem programu była analiza możliwości dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz organizacji praktyk dla uczniów, staży, finansowanych ze środków UE. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych stwarza szansę tworzenia nowych miejsc pracy, a ponadto umożliwia minimalizowanie emisji substancji toksycznych. Stanowi jednocześnie dobry przykład rozwiązywania problemów zagrożeń środowiska. Podczas pobytu w tym ośrodku uczestnicy poznali kompleksowe rozwiązania problemu energetycznego dla całego miasteczka Dardesheim, które zasilane jest energią ze źródeł odnawialnych.
Ważnym elementem wymiany doświadczeń był praktyczny aspekt analizowanych zagadnień. Nauczyciele poznali przedstawioną wyżej tematykę podczas seminariów zorganizowanych w następujących obiektach: centrum kształcenia zawodowego, kompostowni, biogazowni, parku elektrowni wiatrowych, zakładzie utylizacji odpadów, oczyszczalni ścieków, przedsiębiorstwie usługowym, zakładzie przetwórstwa spożywczego. Każdy z uczestników będących w ośrodku DEULA Hildesheim, otrzymał certyfikat, potwierdzający udział w seminariach dotyczących zagadnień, które był przedmiotem merytorycznych analiz podczas wymiany doświadczeń w tym projekcie.
W trakcie pobytu w ośrodku, wielu nauczycieli uzgodniło wstępnie tematykę wspólnych projektów, które będą opracowywać dla młodzieży ze szkół, w których pracują. Jest to dodatkowy bardzo wymierny efekt wyjazdów nauczycieli na projekty wymiany doświadczeń, którzy potrafią kontynuować współpracę międzynarodową, z pożytkiem dla uczniów. Staże zagraniczne są ważnym aspektem podnoszenia atrakcyjności form kształcenia zawodowego w szkołach rolniczych.
Pobyt w Hildesheim, oprócz aspektów merytorycznych, umożliwił uczestnikom poznanie kultury i historii regionu. W ramach wolnego czasu uczestnicy zwiedzili: Hanower, Hildseheim, a w nich ekspozycję ogrodów królewskich, centrum wystawowe.