W dniach 18.09 - 01.10.2011 r. w Niemieckim Ośrodku Kształcenia Zawodowego ILLUT Berlin - Brandenburg odbyła się wymiana doświadczeń pierwszej grupy uczestników, w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci.
 
 
 
Wśród tej 20 osobowej grupy byli nauczyciele kształcenia zawodowego (teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych), z 4 szkół podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także z 7 szkół,które mają inny organ prowadzący.

Ważnym elementem wymiany doświadczeń była wizyta w szkole zawodowej, poznanie niemieckiego systemu kształcenia zawodowego, a także obserwacja zajęć dydaktycznych, prowadzonych przez niemieckich nauczycieli, zwłaszcza zajęć praktycznych.

Istotnym punktem programu była analiza możliwości dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz organizacji praktyk dla uczniów, staży, finansowanych ze środków UE. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych stwarza szansę tworzenia nowych miejsc pracy, a ponadto umożliwia minimalizowanie emisji substancji toksycznych. Stanowi jednocześnie dobry przykład rozwiązywania problemów zagrożeń środowiska.

Ważnym elementem wymiany doświadczeń był praktyczny aspekt analizowanych zagadnień. Nauczyciele poznali przedstawioną wyżej tematykę podczas seminariów zorganizowanych w następujących obiektach: centrum kształcenia zawodowego, kompostowni, biogazowni, parku elektrowni wiatrowych, zakładzie utylizacji odpadów, oczyszczalni ścieków, przedsiębiorstwie usługowym, zakładzie przetwórstwa spożywczego. Każdy z uczestników będących w ośrodku ILLUT Berlin – Brandenburg, otrzymał komplet materiałów dotyczących zagadnień, które był przedmiotem merytorycznych analiz podczas wymiany doświadczeń w tym projekcie.

Bezpośrednio po powrocie grupy, w dniach 3-7. 10.2011 r., miała miejsce wizyta Pana Waltera Siegmunda w Polsce dyrektora ośrodka ILLUT Berlin – Brandenburg. Podczas pobytu w Polsce odwiedził kilka szkół, które już prowadzą współpracę w zakresie realizacji projektów edukacyjnych, a także praktyk zawodowych. Ze szkołami uzgodniono wspólnie tematy kolejnych projektów, ich zakres merytoryczny. Jest to dodatkowy bardzo wymierny efekt wyjazdów nauczycieli na projekty wymiany doświadczeń, którzy potrafią kontynuować współpracę międzynarodową, z pożytkiem dla uczniów ze szkół w których pracują. Staże zagraniczne są ważnym aspektem podnoszenia atrakcyjności form kształcenia zawodowego w szkołach rolniczych.

Pobyt w Paulinenaue, oprócz aspektów merytorycznych, umożliwił uczestnikom poznanie kultury i historii regionu. W ramach wolnego czasu uczestnicy zwiedzili: Berlin, Poczdam, a w nich ekspozycję ogrodów królewskich, centrum wystawowe.