DSC00053W dniach 08-09 marca 2018 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie odbyły się warsztaty edukacyjne „Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie a uwarunkowania procesu kształcenia”. Ta forma doskonalenia zawodowego adresowana była dla kadry kierowniczej i nauczycieli kształcenia zawodowego ze szkół rolniczych, które chcą lepiej przygotować młodzież do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 45 nauczycieli z 28 szkół i placówek edukacyjnych.

Pierwszy dzień zajęć  zdominowały zagadnienia nowych podstaw programowych, uszczegółowionych efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji efektów kształcenia. Pani Bożena Mayer-Gawron- wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, w imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej dokonała prezentacji założeń koncepcji zmian w kształceniu zawodowym. Pani Urszula Blicharz – ekspert wiodący w projekcie Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy,  przedstawiła istotę opracowywania kryteriów weryfikacji efektów kształcenia zawartych w podstawach programowych kształcenia w zawodach.

Uczestnicy warsztatów poznali treść projektów opracowywanych podstaw programowych kształcenia w wybranych zawodach (z branży rolno-hodowlanej, spożywczej), dla zawodów których właściwym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas dyskusji nad tymi dokumentami zgłoszono uwagi, które zostały przekazane bezpośrednio do ORE, do osób kierujących pracami nad tymi dokumentami (głównie w zakresie liczebności uczniów w grupie, przywrócenia szkolenia w zakresie kategorii T, a także konieczności uzupełnienia niektórych zapisów dotyczących zagadnień merytorycznych).

W drugim dniu, podczas wystąpienia Pana Jacka Kanasa z Wydziału Egzaminów Zawodowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie dokonano analizy wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części pisemnej i praktycznej dla wybranych kwalifikacji zawodowych. Również Pan Jacek Kanas przedstawił analizę wybranych zadań z części pisemnej i praktycznej egzaminu, które były kontrowersyjne w ocenie i sprawiały trudność uczniom podczas rozwiązywania (udzielano błędnych odpowiedzi).

W części warsztatowej, pod kierunkiem Pani Ewy Marciniak – Kulki, uczestnicy dokonali analizy zapisów podstawy programowej dla kwalifikacji RL.03 z uwzględnieniem możliwych zadań do części praktycznej i opracowali przykładowe kryteria ich oceny.