1W dniach 20-22.09.2017 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało warsztaty pt. "Komunikacja interpersonalna oraz asertywność".

Przed nauczycielami pojawiają się nowe wymagania, kryteria kształcenia – wspierania młodego pokolenia w ich drodze do dojrzałości, przede wszystkim zawodowej. Warto więc, by nowoczesny nauczyciel przygotowany był do swojej roli w kierunku mentora, coacha, mistrza. Oznacza to wzrost intensywności edukacji ustawicznej nauczyciela, nie tylko z zakresie kwalifikacji, ale także rozwoju kompetencji. Kluczowym elementem jest rozwój umiejętności komunikacyjnych, by coraz skuteczniej porozumiewać się z uczniem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na asertywność w pełnym jej rozumieniu. Właśnie w takim kontekście odbyły się warsztaty „komunikacyjne”. Uczestnicy zaangażowali się w aktywny
16-godzinny trening, w którym dominujące okazały się wątki:
• nawiązywania kontaktu, inicjowania procesu komunikacji charakterystyczny dla odpowiedzialnego nadawcy przekazu, odpowiedzialnego mentora
• komunikacyjnych technik budowania relacji, jak eliminowanie barier, wykrywanie i zastępowanie szkodliwych zwrotów komunikatami neutralnymi i pozytywnymi, porozumiewanie się na metapoziomie
• aktywnego słuchania, technik zadawania pytań, by słuchając usłyszeć
• poznawanie sygnałów – detektorów kłamstwa, w tym również przemilczania ważnych spraw, źródeł konfliktów i niepożądanych zjawisk społecznych w szkole
• asertywnego budowania relacji, definiowania granic, rozwiązywania trudnych sytuacji, rozpowszechniania i egzekwowania praw i obowiązków uczniów
• informacji zwrotnej – zasad, technik, zastosowania w edukacji i wychowaniu

Rzeczywistość w szkole, internacie, codzienność pracy nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, ułatwić może aktualizowanie wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej, poznawanie
i stosowanie skutecznych technik i narzędzi, dopasowanych do współczesnego sposobu porozumiewania się młodych ludzi, ich sposobów postrzegania świata. Nakazy i zakazy wraz z autorytarnym systemem szkolnym przechodzą do historii, a ich miejsce zajmuje informacja zwrotna, jako asertywne narzędzie do wspierania i korygowania zachowań. Nowoczesny nauczyciel, pedagog – mentor i mistrz to osoba, która ma stały kontakt z uczniem, potrafi go zaangażować w proces komunikacji, pozyskać i przekazać informacje, zaciekawić, a nawet zaskoczyć nie tylko treścią, ale i formą przekazu. Dlatego sam warsztat wyposażony był w metody i narzędzia, które można z powodzeniem wykorzystać w pracy z uczniem. Uczestnicy wypracowali także pulę pomysłów do wykorzystania w codziennej pracy. Warsztaty realizowane były z wykorzystaniem aktywnych metod dydaktycznych:
• ćwiczenia, gry i zabawy
• pracę w grupach, koncepcyjną i ukazującą mechanizmy społeczne
• burzę mózgów
• studium przypadku
• dyskusję moderowaną, dyskusję, dyskusję z przestrzenią na dzielenie się doświadczeniem