fotoKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 25-26 lutego 2019 roku seminarium: „Metodyka kształcenia zawodowego oraz kształcenia dorosłych”. W czasie szkolenia uaktualniono wiedzę z zakresu metod nauczania, przybliżono modele oceniania szkolnego, podawano wiele praktycznych przykładów jak osiągnąć sukces w pracy z uczniem.

 

 

W seminarium uczestniczyło 27 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz nauczycieli prowadzących kursy kwalifikacyjne dla dorosłych. Seminarium zorganizowano w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie.

Na początku zajęć wykładowcy zaproponowali formę komunikacji interpersonalnej – w postaci kart metaforycznych jako niekonwencjonalne metody komunikacji.

Uczestnicy seminarium zaprezentowali przy użyciu kart siebie oraz poznali innych.

uczestników szkolenia.

  • Naukowcy z Katedry Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu prof. dr hab. Elżbieta Sałata oraz dr hab. Justyna Bojanowicz zaktualizowały metody nauczania, Ocenianie Kształtujące oraz zaproponowały możliwości planowania pracy nauczyciela oraz planowanie lekcji (zgodnie z programem seminarium).
  • Wykładowcy zajmująco, precyzyjnie, ciekawie i w sposób zrozumiały przedstawiły możliwości zastosowania w nauczaniu przedmiotów zawodowych metod aktywizujących takich jak: burza mózgów, gra dydaktyczna, mapa pojęciowa, piramida priorytetów, metaplan i wiele innych. Zastanawiano się, co wiemy o Ocenianiu Kształtującym, kto i jak powinien oceniać, jakimi sposobami powinien oceniać oraz czy wszystko czego uczymy w szkole powinniśmy oceniać.
  • Charakteryzowano modele oceniania szkolnego (tradycyjny i postępowy) oraz  strategie Oceniania Kształtującego z perspektywy ucznia.
  • W czasie seminarium uzyskano informacje dotyczące aktualnego prawa oświatowego, Polskiej Ramy Kwalifikacji, analizowano założenia reformy edukacji z 2019r. i jej wpływ na szkolnictwo zawodowe (w tym rolnicze). Zapoznano nauczycieli z pomocami dydaktycznymi dotyczącymi planowania procesu dydaktycznego z wykorzystaniem zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach.
  • Ważnym zagadnieniem omawianym w czasie szkolenia były zmiany w przepisach dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.

Wszystkie pozostałe zaplanowane w programie zagadnienia zostały zrealizowane, co zostało docenione przez nauczycieli w arkuszach ewaluacyjnych.

W arkuszach ewaluacyjnych nauczyciele wysoko ocenili dobór tematyki szkolenia, profesjonalizm wykładowców oraz organizację seminarium. Uczestnicy seminarium zwrócili uwagę na przydatność praktycznych wskazówek uzyskanych od wykładowców, możliwych do zastosowania w dalszej pracy nauczycieli a dotyczących np. metod nauczania. Przeprowadzone wykłady rozbudziły zainteresowanie i aktywność grupy w czasie prowadzonych zajęć.