DSC 001Warsztaty odbyły się w dniach 10 - 11 stycznia 2019 w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.W warsztatach uczestniczyło łącznie ponad 50 osób z ponad 30 placówek edukacyjnych (ośrodków doskonalenia, szkół rolniczych), które zajmują się realizacją projektów edukacyjnych lub chcą opracować projekt edukacyjny.

 

 

W szkoleniu również uczestniczyli przedstawiciele: Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Dyrektor Robert Jakubik, a także przedstawiciel Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Pani Elżbieta Sokołowska oraz przedstawiciele ośrodków zagranicznych z Francji, Niemiec i Danii.

W części wprowadzającej do warsztatów, Pan Dyrektor Robert Jakubik przedstawił analizę projektów realizowanych przez szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W kolejnym wystąpieniu – Pani Elżbieta Sokołowska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przedstawiła nowy formularz aplikacyjny i założenie do Programu ERASMUS+, które są istotne do składanych wniosków w terminie 05.02.2019r. Następie zaproszeni goście z placówek zagranicznych podzielili się swoimi doświadczeniami z realizowanych projektów, ze szczególnym uwzględnieniem grup z polski (nauczycieli i uczniów):

 • z Francji:
 • Pascale Labrousse - koordynator programu Erasmus do współpracy z Polską
 • Bożena Ciszak - Radca ds. Rolnych Ambasady Francji,
 • z Danii z Grune Akademii Arhus (Bader)
 • Karolina Sikała – koordynator projektów UE
 • Peder Glud – specjalista od współpracy międzynaodowej
 • z Niemiec:
 • Bernd Antelmann – dyrektor ośrodka DEULA Nienburg

Warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców - to była również okazja do zaprezentowania ośrodka DEULA Nienburg – której dokonał jego dyrektor Pan Bernd Antelmann. Oprócz oferty tematyki na realizację projektów, przedstawiciel organizacji przyjmującej podzielił się bogatym doświadczeniem z dotychczas zrealizowanych projektów.

W kolejnym bloku zajęć, realizatorzy i prelegenci z poszczególnych placówek i instytucji dokonali prezentacji  zrealizowanych projektów edukacyjnych, a w szczególności:

 • Wiesława Gąsiorowska – wieloletni Prezes Stowarzyszenie EUROPEA POLSKA i dyrektor ZSCKR w Gołotczyźnie zaprezentowała zrealizowane projekty edukacyjne dla uczniów z wielu szkół – członków Stowarzyszenie (min. z ZSLiA w Tucholi, ZSCKR w Gołotczyźnie). Również przedstawiła projekt edukacyjny dla nauczycieli, który był zrealizowany w duńskim ośrodku kształcenia rolniczego w Beder k. Arhus,
 • przedstawiciel ZSCKR w Kowalu – koordynator projektów Pani Małgorzata Muraczewska zaprezentowała projekt którego odbiorcami byli uczniowie z tej szkoły. Jedna grupa zrealizowała szkolenie w DEULA Nienburg w ramach projektu POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036195, pod tytułem: Doskonalenie praktyczne umiejętności zdobytych w szkole przez staż zagraniczny szansą na zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów Technikum
  w Kowalu”. Druga grupa odbyła staż we współpracy z firmą VITALIS – co było okazją do porównania i zestawienia doświadczeń z tych różnych szkoleń,
 • Przedstawicielka ZSR CKP w Bolesławowie, która pełniła rolę opiekuna stażu przedstawiła specyfikę swojej roli na przykładzie projektu Nr POWERVET 2017-1-PL01-KA102-036512: „Zmniejszając zawartość substancji toksycznych w roślinach podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin dbamy o zdrowie społeczności lokalnej”,
 • przedstawiciele CKZiU nr 2 w Gdańsku – Pani Anna Jassak I Joanna Sznajder-Stworzyjanek zaprezentowały projekty którego odbiorcami byli uczniowie z tej szkoły. Jeden z projektów został nagrodzony w konkursie EDUINSPIRACJE 2018 w kategorii POWER – Edukacja zawodowa, organizowanym przez FRSE. Był to projekt „Bądź praktykiem, nie teoretykiem-podnoszenie umiejętności zawodowych w zakresie ochrony i inżynierii środowiska gwarancją zwiększenia szansy na zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej”. Osoby realizujące projekty w tej szkole przedstawiły również inne projekty, aktualnie realizowane i podzieliły się swoimi doświadczeniami jako opiekunowie staży,
 • Koordynator projektów ZSCKR w Nakle Śląskim, Pani Justyna Ostrowska - zaprezentowała projekty, których odbiorcami byli uczniowie z tej szkoły. Jedna grupa zrealizowała szkolenie w DEULA Nienburg w ramach projektu nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036541, pod tytułem: ,,Poprawa dobrostanu zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii szansą na produkcję wysokiej jakości surowców zwierzęcych w miejscach pracy absolwentów szkół rolniczych na Śląsku”,
 • Koordynator projektów ZSCKR w Mieczysławowie, Pan Krzysztof Rogala - zaprezentował projekty, których odbiorcami byli uczniowie z tej szkoły. Jedna grupa zrealizowała szkolenie w DEULA Nienburg w ramach projektu nr - POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036198, pod tytułem: ,,Europejskie staże zawodowe – szansą na rozwój osobisty i podniesienie umiejętności naszych uczniów”,
 • przedstawiciel ZSCKR w Bydgoszczy zaprezentował zrealizowany projekt „kształtowanie innowacyjności i kreatywności uczniów wymogiem europejskiego rynku pracy” - 2017-1-PL01-KA102-037379, w ramach którego 4 grupy odbyły lub odbędą staż: 2 grupy w DEULA Nienburg 1grupa – ILLUT Bonn - Berlin i 1 grupa- DEULA Hildesheim,
 • przedstawicielka ZSAiGŻ w Radomiu, Pani Emilia Zamkowska, uczestnicząca w projektach jako opiekun stażu zaprezentowała projekt dla uczniów tej szkoły, który obecnie jest realizowany dla uczniów, finansowany z Programu ERASMUS+: nr 2018-1-PL01-KA102-049060- "Rozwój umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich”” - w ramach których już wyjechała 1 grupa uczniów do DEULA Nienburg i kolejne wyjadą w nadchodzącym roku do DEULA Hildesheim i DEULA Nienburg,
 • Marek Rudziński zaprezentował realizowany projekt POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024017 Współpraca grup producentów rolnych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich i zwiększenia dochodów z działalności rolniczej w krajach Unii Europejskiej w 2 grupach wyjedzie jeszcze 40 nauczycieli. Jedna z grup odbyła szkolenie w listopadzie 2017 roku, a druga grupa wyjedzie na szkolenie w maju 2018 roku. Również zaprezentowany był projekt, który jeszcze jest w toku realizacji POWERVET 2017-1-PL01-KA102-037206, pod tytułem „Wykorzystanie agrotroniki w produkcji rolnej i przetwórstwie spożywczym warunkiem rozwoju obszarów wiejskich”. Na dwa szkolenia w ramach tego projektu są jeszcze są jeszcze wolne miejsca dla nauczycieli kształcenia zawodowego zainteresowanych tą tematyką w terminie 8-19.07.2019 w DEULA Hildesheim i 19.08- 30.08.2019. w DEULA Nienburg.

W drugim dniu warsztatów uczestnicy mieli okazję przeanalizować nowy formularz projektu, podzielić się uwagami co do zakresu poszczególnych części formularza, a także zaprojektować własną wizję projektu, od rozpoznania problemu, poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego. Osoby które już zakończyły realizację swoich projektów przedstawiły problemy, jakie napotkały podczas realizacji. W spotkaniu uczestniczyli zarówno doświadczeni wnioskodawcy, którzy potraktowali te warsztaty jako forum wymiany doświadczeń. Była też grupa osób, która uczestniczyła po raz pierwszy i były to dla nich zagadnienia nowe, z którymi spotkali się po raz pierwszy i ze względu na specyficzną terminologię dotyczącą projektów, niektóre problemy były dla nich pełnym zaskoczeniem. Kilka osób poprosiło w ankietach ewaluacyjnych o zorganizowanie warsztatów wyłącznie dla początkujących, podczas których mogliby poznać szczegółowo formularz i podstawową terminologię projektowa – co będzie uwzględnione w przyszłym roku szkolnym, w nowym planie pracy KCER. Bardzo trudno jest zebrać taką jednorodną grupę osób nieznających tematyki projektowej, gdyż większość szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma bardzo bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy i mogą być przykładem dla innych. Przykładem może być ZSCKR w Gołotczyźnie, która znacznie dominuje i jest liderem wśród szkół, według danych zaprezentowanych przez Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

Marek Rudziński

nauczyciel – konsultant