krakow glowneW terminie 8 – 10 kwietnia 2015r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z krakowskim Uniwersytetem Pedagogicznym, Wydział Filologiczny zorganizowało dla nauczycieli języka obcego zawodowego ze szkół rolniczych warsztaty edukacyjne na temat: „Multimedia w praktyce nauczania języka obcego zawodowego”.

W programie szkolenia zostały zrealizowane następujące zagadnienia tematyczne:
• Net Generacja – nowe pokolenie epoki wirtualnego świata na zajęciach języków obcych.
• Teoretyczne aspekty tworzenia rozkładów zajęć.
• Opracowywanie rozkładów nauczania przedmiotu: Język obcy zawodowy – praca zespołowa. Prezentacja i omówienie wyników.
• Tablica Interaktywna jako narzędzie dydaktyczne.
• Dysk Google czyli edukacja w chmurze.
• Nauczanie synchroniczne i asynchroniczne.
• M-learning, Mobilna Edukacja.
• Blogs&Wikis jako narzędzia Webquest.
• Sztuka prezentacji - jak prezentować bez projektora?
W czasie szkolenia dokonano analizy zapisów treści Podstawy programowej kształcenia w zawodach ze szczególnym uwzględnieniem efektów wspólnych dla zawodu w zakresie Języka obcego zawodowego. Po przedstawieniu teoretycznych aspektów planowania pracy dydaktycznej nauczyciela i tworzenia rozkładu zajęć zostały rozpoczęte zespołowe prace redakcyjne nad opracowaniem przykładowych rozkładów nauczania przedmiotu Język obcy zawodowy dla czterech zawodów: technik rolnik, technik mechanizacji, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii. Prace te wymagają kontynuacji a ich rezultaty w postaci przykładowych rozkładów nauczania JOZ zostaną zamieszczone na Portalu Edukacyjnym KCER.
W czasie zajęć prelegenci demonstrowali nauczycielom refleksyjne podejście do procesu nauczania języka obcego, prezentowali sposoby korzystania z mediów, pozyskiwanie informacji i wpływ tych czynników na dydaktykę nauczania języków obcych.
Uczestnicy warsztatów poszerzyli zakres wiedzy na temat użycia zasobów internetowych i programów komputerowych wspomagających proces uczenia się języka obcego ze szczególnym naciskiem na multimedia i umiejętności samodzielnego projektowania pomocy dydaktycznych przy użyciu komputera i Internetu.
Mieli również możliwość poznania najnowszych rozwiązań w zakresie otwartych zasobów edukacyjnych z ich lokalizacją i wykorzystaniem.
Zadania dydaktyczne w programie szkolenia zrealizowali:
Pani MAŁGORZATA PAMUŁA – BEHRENS - profesor nadzwyczajny w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Specjalistka w  zakresie autonomii i indywidualizacji nauczania oraz wczesnego nauczania języków obcych. Koordynatorka projektu nauczania języków obcych w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej. Współautorka polskich wersji Europejskiego portfolio językowego.
Pani AGNIESZKA KOŚCIŃSKA - magister filologii angielskiej, zatrudniona jako lektor języka obcego specjalistycznego, doktorantka w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, trener w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Obszar zainteresowań badawczych: szkolnictwo zawodowe w Polsce i Europie, dydaktyka nauczania języka obcego, język obcy specjalistyczny, andragogika.
Pan ŁUKASZ OLESIAK – lektor w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z zakresu wykorzystania nowoczesnej technologii w nauczaniu języków obcych, praktycznej nauki języka angielskiego, metodyki nauczania języków obcych. Posiada doświadczenie w pracy na wszystkich poziomach nauczania, z różnymi grupami wiekowymi.
Prowadzi warsztaty i szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli i dydaktycznej kadry akademickiej.
Pani YULIYA ASOTSKA–WIERZBA - dydaktyk i nauczyciel języka angielskiego dla różnych poziomów i grup wiekowych. Zainteresowania badawcze: dydaktyka języka angielskiego, nowe technologie w glottodydaktyce, rozwijanie kompetencji akademickich, nauczanie języków specjalistycznych, autorka kursu zdalnego dla studentów geografii, specjalność: gospodarka przestrzenna. Współautorka programu nauczania języków specjalistycznych
/zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych na zajęciach uzupełniających oraz scenariuszy zajęć z języków rosyjskiego i angielskiego ukierunkowanego zawodowo, zrealizowanych w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce, doktorantka w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Trenerka kursów doskonalących organizowanych przez instytucje publiczne i  państwowe (MCDN, Eurokreator, KIRE).
Pan KAMIL MIELNIK - nauczyciel akademicki lingwistyki stosowanej w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Magister filologii angielskiej, specjalność: metodyka nauczania języka angielskiego obcokrajowców (TESOL) Uniwersytetu w Sunderlandzie w Wielkiej Brytanii. Posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej na różnych etapach edukacji. Prowadzi kursy i zajęcia warsztatowe z zakresu metodyki wdrażania technologii w nauczaniu języka angielskiego. Autor kursów w ramach studiów podyplomowych z zakresu multimediów i edukacji. Od roku 2006 prowadzi własną platformę e-learningową, którą sprawnie wykorzystuje w ramach zajęć stacjonarnych i zdalnych. Jest autorem kursów dla studentów języka specjalistycznego na uczelniach technicznych z zakresu technologii informacyjnej oraz specjalności nauczycielskiej z wykorzystania komputera w nauczaniu języków obcych. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Krakowskim Instytutem Rozwoju Edukacji oraz Małopolskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli na płaszczyźnie doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli języków obcych.

W warsztatach edukacyjnych na temat „Multimedia w praktyce nauczania języka obcego zawodowego” udział wzięło 32 nauczycieli ze szkół rolniczych.
W arkuszach ewaluacyjnych uczestnicy wysoko ocenili realizację programu przez Prowadzących zajęcia oraz warunki organizacyjne w Akademickim Centrum Hotelowym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Materiały dydaktyczne i prezentacje ze szkolenia są udostępnione na Portalu Edukacyjnym KCER. Zapraszam do korzystania.

mgr inż. Natalia Raźniak

krakow 01  krakow 02 krakow 03

krakow 04 krakow 05 krakow 06