W lutym 2012 Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci opublikowała kolejny numer Biuletynu 01(7)2011 „ROLNICTWAO”, który w całości poświęcony jest zrealizowanym projektom dotyczącym sektora rolniczego.

 

W tym Biuletynie oprócz obszernego artykułu Pani Zofii Stypińskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na temat. pt.: „Szkolnictwo rolnicze w aspekcie zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa” znalazły się opisy kilkunastu projektów zrealizowanych przez różne szkoły rolnicze z terenu całego kraju.
Ze środków Programu Leonardo da Vinci bardzo aktywnie korzystają zarówno szkoły, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi, a także szkoły prowadzone przez jednostki samorządowe. Opisano w Biuletynie również projekty realizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, w których uczestniczą nauczyciele z terenu całego kraju. Udział innowacyjnych i kreatywnych nauczycieli w wymianie doświadczeń jest inspiracją dla nich do opracowania projektów staży dla uczniów ze szkół, w których pracują. Nauczyciele uczestniczący w wymianie doświadczeń, podczas wyjazdu mogę bezpośrednio poznać możliwości organizacyjne partnera, przedyskutować i przeanalizować możliwości realizacji programu stażu zawodowego dla młodzieży. W ostatnich latach, szczególnie intensywnie pracują nauczyciele min. z: ZSCKR w Bydgoszczy, ZSCKR w Starym Lubiejewie, ZSCKR w Kowalu, ZSIŚ CKU w Gdańsku, a także Stowarzyszenia Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA POLSKA, Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu, które zrealizowały po kilka projektów. Wiele innych szkół również podjęło działania w tym zakresie, zakończone realizacją projektu, min. ZSCKR w Sokołowie Podlaskim, ZSR w Grzybnie, ZSR w Namysłowie, ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, ZSCKR w Sichowie Dużym.
Pomimo krótkiej działalności, KCER W Brwinowie nawiązało bardzo intensywną współpracę międzynarodową z ośrodkami kształcenia zawodowego z różnych krajów Unii Europejskiej. Do tej pory 280 nauczycieli szkół rolniczych uczestniczyło (łącznie z realizowanym projektem w roku 2012 - Alternatywne źródła dochodów ludności na terenach wiejskich szansą ich rozwoju – nr 2011-1-PL1-LEO03-19284) w międzynarodowych wymianach doświadczeń we współpracujących z Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie ośrodkami kształcenia i doskonalenia zawodowego, specjalizujących się w branży rolniczej: DEULA Nienburg, DEULA Hildesheim, ILLUT Berlin- Brandenburg (Internationale Lehranstalt für Landwirtschaft Umwelt und Technik Berlin–Brandenburg e.V.).

W wypełnionych raportach przez każdego uczestnika, w pytaniach otwartych, na które uczestnicy udzielali swobodnych odpowiedzi, wyeksponowano głównie osiągnięcie następujących korzyści przez uczestników:

  • wzbogacenie własnych umiejętności dydaktycznych pod wpływem obserwowanych zajęć prowadzonych przez niemieckich nauczycieli,
  • aktualizację wiedzy merytorycznej dotyczącej problematyki projektu, która jest przekazywana uczniom i innym uczestnikom szkoleń w trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych,
  • możliwość poznania relacji między pracownikami niemieckich ośrodków szkoleniowych i innych zakładów pracy,
  • nawiązanie trwalej współpracy międzynarodowej, w którą została zaangażowana młodzież ze szkół, skąd rekrutowani byli nauczyciele – uczestnicy wymiany doświadczeń. Efektem było opracowanie kilkudziesięciu projektów staży dla uczniów, z których to projektów część jest już realizowana,
  • integrację nauczycieli z różnych szkół z terenu całej Polski, ponieważ podczas 2 tygodniowych pobytów nastąpiła pełna integracja uczestników z wyjeżdżających grup. Wiele osób nadal utrzymuje kontakty zawodowe, wymieniając się między innymi materiałami dydaktycznymi, organizując wspólne wycieczki dydaktyczne dla uczniów,
  • udoskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim podczas rozmów, a także analizowania otrzymanych materiałów informacyjnych, reklamowych, dydaktycznych.


Tabela 1. Zestawienie projektów realizowanych w ramach Programu LdV w KCER

Lp.
TYTUŁ
Partner przyjmujący/termin
Liczba uczestników
ILLUT
Berlin Brandenburg
DEULA
Nienburg
DEULA
Hildesheim
1.       
Produkcja i wykorzystanie biopaliw jako warunek europejskiej gospodarki energetycznej
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140107
 
20 osób
05-18.10.
2008
 
20
2.       
Organizacja i prowadzenie gospodarstwa ekologicznego jako potrzeba europejskiego rynku konsumentów
PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237
20 osób
31.05-13.06.2009
 
 
20
3.       
Prowadzenie usług dla gospodarstw rolniczych szansą na podjęcie działalności gospodarczej
PL/09/LLP-LdV/VETPRO/140240
20 osób
11.10-24.10.
2009
20 osób
08.11-21.11.
2009
20 osób
22.11-06.12.
2009
60
4.       
Przetwórstwo odpadów organicznych szansą na zatrudnienie absolwentów szkół rolniczych
PL/09/LLP-LdV/VETPRO/140465
20 osób
30.05-12.06.
2010
20 osób
01.08-14.08.
2010
20 osób
26.09-09.10.2010
60
5.      5
Odnawialne źródła energii - pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystanie szansą na redukcję emisji substancji toksycznych
2011-1-PL1-LEO03-19165
20 osób
18.09-01.10.
2011
20 osób
06.11-19.11.
2011
20 osób
09.10-22.10.2011
60
6.       
Alternatywne źródła dochodów ludności na terenach wiejskich szansą ich rozwoju
2011-1-PL1-LEO03-19284
20 osób
20.05.-02.06.2012
20 osób
19.08-01.09.
2012
20 osób
30.09-13.10.2012
60
 
Razem
100
100
100
280 Nauczyciele i dyrektorzy szkół bardzo pozytywnie oceniają podjętą współpracę międzynarodową, uznając ją za celową, ponieważ pozwala na bieżąco i bezpośrednio poznać stosowane rozwiązania w innych krajach, a także pozwala nawiązać współpracę bilateralną szkół w zakresie organizacji staży dla uczniów. Wiele ze szkół aktywnie włączyło się w nawiązanie takiej współpracy, głównie poprzez opracowanie projektów staży.
Jest to chyba jedno z ważniejszych osiągnięć w realizowanych projektach. Twórczy nauczyciel, który uczestniczy w projekcie wymiany doświadczeń, nie obciążając budżetu własnej szkoły, może bezpośrednio poznać placówkę zagraniczną (w którym jest realizowany projekt lub była miejscem seminarium, czy wizyty wynikającej z programu merytorycznego). Poznając placówkę zagraniczną, jej standard, możliwości realizacji poszczególnych zagadnień, wynikających z kierunków kształcenia w jego szkole, może opracować bardzo dobry projekt stażu dla uczniów. Projekty opracowywane prze uczestników wymian doświadczeń mają wysoką jakość i są akceptowane przez oceniających je ekspertów. Pełniąc później rolę opiekuna stażu w projekcie, zna osobiście pracowników organizacji partnerskiej, co pozwala uniknąć przykrych konfliktów. Przygotowując uczniów do stażu, podczas przygotowania pedagogicznego może wyeksponować najistotniejsze zagadnienia, zwrócić uwagę na panujące zwyczaje. Zna bardzo dobrze zasady wypełniania raportu, może służyć pomocą swoim uczniom, ponieważ wcześniej osobiście przeszedł proces rozliczania się z zdań, jakie spoczywają na każdym uczestniku projektu. Ponadto, potrafi uatrakcyjnić program pobytu uczniów, zaproponować ciekawe obiekty do poznania, ponieważ sam też spędził kilka dni u partnera zagranicznego, poznając okolicę, kulturę regionu (zwłaszcza podczas dwutygodniowych wymian doświadczeń).
Uczestnictwo uczniów ze szkół rolniczych w międzynarodowych stażach jest bardzo dużą „atrakcją”, często decydującą o wyborze szkoły rolniczej. Potwierdzają to obserwacje dyrektorów szkół, którzy uczestniczą w projektach międzynarodowych, a także wyniki rekrutacji szkół, które zaniechały tej współpracy - odczuwają gwałtowny spadek zainteresowania uczniów wyborem tej placówki – jako szkoły ponadgimnazjalnej.
W organizowanych formach doskonalenia, w wyjazdach studyjnych uczestniczą zarówno nauczyciele szkół rolniczych dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa, a także ze szkół dla których organem prowadzącym jest JST - powiat. Nauczyciele ze szkół podległych MRiRW, traktują już doskonalenie merytoryczne, jako coś normalnego, uczestnicząc bardzo aktywnie, a nawet kilka razy w roku te same osoby są na różnych formach doskonalenia (ale nie w projektach w Programie Leonardo da Vinci). Natomiast nauczyciele z pozostałych szkół są bardzo zadowoleni, że po 10 letniej przerwie powróciło specjalistyczne doskonalenie merytoryczne organizowane przez ogólnopolską placówkę. Każdy zainteresowany nauczyciel może uczestniczyć w organizowanych formach doskonalenia.
Jako mankament projektów w programie Leonardo da Vinci w składanych raportach, uczestnicy często wpisują brak możliwości wielokrotnego udziału w projektach, a większość chciałaby uczestniczyć kilkakrotnie.

Link do biuletynu Narodowej Agencji
http://leonardo.org.pl/index.php/ida/7/