koncowy cekinW dniu 25 listopada bieżącego roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. M. Oczapowskiego w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca realizację czteroletniego projektu pt. „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKiN”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W konferencji wzięło udział 140 uczestników: dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie szkół rolniczych, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania i instytucji działających na rzecz oświaty rolniczej. Wśród zaproszonych gości obecni byli również: Pan Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Zofia Stypińska Zastępca Dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki oraz Pani Agnieszka Miszczak - Płuciennik Naczelnik Wydziału Finansowania Szkół i Projektów Unijnych w Departamencie Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki.

Konferencję rozpoczął Pan Wojciech Gregorczyk – Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie – Lidera Projektu wraz przedstawicielami Partnerów: Panem Kamilem Wyszkowskim – Dyrektorem Biura Projektowego w Polsce Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju i Panem Ryszardem Kamińskiem z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Otwierając konferencję Dyrektor KCER przypomniał, że w projekcie brało udział 48 szkół rolniczych z terenu całego kraju i po czterech latach wspólnych działań 994 uczniów zrealizowało pełną ścieżkę edukacyjną, 420 uczniów odbyło praktyki zawodowe, zorganizowano 111 wyjazdów edukacyjnych, 217 wizyt ekspertów w szkołach.  Następnie głos zabrał Pan Tadeusz Nalewajk – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który wyraził zadowolenie z pomyślnej realizacji projektu, podkreślił rolę funduszy strukturalnych dla rozwoju polskiej wsi oraz zwrócił uwagę na konieczność podnoszenia kompetencji kluczowych uczniów szkół rolniczych i wzmacnianie ich postaw przedsiębiorczych jako warunków rozwoju obszarów wiejskich.
Koordynator projektu Pan Artur Rachuba z KCER przypomniał główne cele projektu, podsumował zrealizowane działania i osiągnięte rezultaty.
Pani Agnieszka Miszczak - Płuciennik Naczelnik Wydziału Finansowania Szkół i Projektów Unijnych w Departamencie Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki przedstawiła prezentację na temat wykorzystania funduszy unijnych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Podczas konferencji trzy szkoły: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie, ZSCKR w Potoczku i ZSCKU im. A.F. Modrzewskiego w Wolborzu przygotowały swoje stoiska, na których oprócz materiałów promujących szkołę znalazły się potrawy regionalne przygotowane przez uczniów.
Dr Jarosław Domalewski z Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN omówił wyniki ewaluacji projektu i zaprezentował główne tezy raportu podsumowującego. W opinii uczestników i uczestniczek w wyniku projektu wzrosły kompetencje, na których rozwój były ukierunkowany działania CEKIN. Uczniowie i uczennice szkół rolniczych są w większym stopniu świadomi realiów współczesnego rynku pracy, od 2010 r. wzrosła liczba uczniów i uczennic przekonanych, że należy być gotowym na zmianę miejsca pracy oraz wykonywanego zawodu, zainteresowanych w przyszłości podjęciem własnej działalności gospodarczej i gotowych do podejmowania nowych wyzwań. Także w obszarze umiejętności planowania kompetencje uczniów i uczennic wyraźnie wzrosły. Znacząco zwiększyła się liczba uczestników i uczestniczek projektu dostrzegających nowe możliwości wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
W konferencji wzięli także udział eksperci zagraniczni. Głos zabrali przedstawiciele Latvian Rural Advisory & Training Centre z Łotwy oraz Pan Klaus Schröter z DEULA Hildesheim GmbH z Niemiec. Swoimi doświadczeniami z udziału w realizacji projektu podzieliła się młodzież z ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Golądkowie, ZSCKR w Potoczku oraz ZSCKU im. A.F. Modrzewskiego w Wolborzu.
Zachęcamy do zapoznania się z Raportem końcowym z realizacji projektu, przygotowanym przez  Dr J. Domalewskiego, na podstawie badania ewaluacyjnego przeprowadzonego przez zespół badawczy firmy BIOSTAT. www.cekin.eu

Raport końcowy z projektu

 

koncowy cekin01 koncowy cekin03 koncowy cekin02 

koncowy cekin05 koncowy cekin06 koncowy cekin04