P1030324Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 15 – 17 marca 2017 r. seminarium dla nauczycieli produkcji roślinnej pn.: „Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym, które odbyło się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Dobryszycach.

DSCN9369Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało dla nauczycieli uczących produkcji roślinnej seminarium na temat: „Ilość czy jakość w uprawie Kukurydzy.”. Seminarium odbyło się w dniach 09 – 11 stycznia 2017 roku w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.

 

ikona bobowateKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało dla nauczycieli uczących produkcji roślinnej seminarium na temat: „Możliwości  zwiększenia produkcji białka paszowego z nasion krajowych gatunków roślin bobowatych grubonasiennych. Program białkowy PROW na lata 2014 – 2020.”

dania glowneKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało dla nauczycieli uczących produkcji roślinnej seminarium na temat: „Nowe technologie w produkcji roślinnej w Unii Europejskiej na przykładzie Danii”. Seminarium odbyło się w dniach 09 – 13.06.2015 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku z wyjazdem studyjnym do Danii.

W programie szkolenia zostały zrealizowane następujące zagadnienia tematyczne:
•    jak pracować z dzieckiem/młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi aby podnieść efekty kształcenia,
•    podnoszenie efektywności zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
•    spotkanie z Dyrekcją oraz zapoznanie z bazą do praktycznej nauki zawodu Agri College w Alborg,
•    system nauczania w zawodzie rolnik w Danii,
•    metody nauczania w systemie duńskiej edukacji,
•    rolnictwo w Danii,
•    zapoznanie z dorobkiem  dydaktyczno – wychowawczym, bazą do kształcenia praktycznego w ZS CKR w Bobowicku
Pani mgr Bożena Wolny z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze omówiła temat „Jak pracować z dzieckiem/młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi aby podnieść efekty kształcenia”. Rozumienie specjalnych potrzeb edukacyjnych ma na celu wdrożenie i urzeczywistnienie idei wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów.
Wśród dzieci / młodzieży wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych wymieniła:
•    uczniów z zaburzeniami narządu wzroku,
•    uczniów z zaburzeniami narządów słuchu,
•    uczniów z niepełnosprawnością ruchową
•    uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
•    uczniów z chorobami przewlekłymi,
•    uczniów z zaburzeniami rozwoju psychicznego,
•    uczniów wybitnie zdolnych.
Zadaniem nauczyciela jest tworzenie prawidłowych warunków edukacyjnych, wiąże się to między innymi z następującymi działaniami:
•    dostosowaniem sposobu komunikowania się z uczniem,
•    zachowaniem właściwego dystansu,
•    wydłużeniem czasu pracy,
•    zmianą form aktywności,
•    dzieleniem materiału na mniejsze partie,
•    zwiększeniem liczby ćwiczeń i powtórzeń,
•    stosowaniem metody poglądowości,
•    umożliwieniem poznawania wielozmysłowego,
•    zastosowaniem dodatkowych środków dydaktycznych i środków technicznych,
•    stosowanie zróżnicowanych kart zadań do samodzielnego rozwiązania,
•   powtarzanie reguł obowiązujących w klasie oraz konkretne wyznaczanie granic i egzekwowanie ich przestrzegania.
Realizując następną  część programu nauczyciele poznali bogatą bazę dydaktyczną – praktyczną do realizacji wymagań podstawy programowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Zesłańców Sybiru w Bobowicko zaprezentowaną przez Dyrektora Romana Nowaka. Zagospodarowane otoczenie, bardzo dobrze wyposażone pracownie szkolne, sala gimnastyczna, internat, baza do realizacji zajęć praktycznych,
doświadczony zespół pedagogów i wychowawców to duże osiągnięcia Szkoły.
Realizując temat: „Jak podnieść efektywność zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach technik rolnik i rolnik”. Pani mgr inż. Bernadeta Barańska egzaminator CKE przedstawiła najczęściej popełniane przez uczniów błędy w zadaniach części teoretycznej a szczególnie w części praktycznej podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  w zawodach  technik rolnik i rolnik.
Panie Egzaminatorki mgr inż. Monika Wrzesińska – Kopcik, mgr inż. Barbara Zadka i mgr inż. Kazimiera Gad – Kowalska zwróciły uwagę na nową formułę przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, dzieląc się swoimi doświadczeniami w przygotowaniu uczniów do wykonania zadań testowych i zadań praktycznych  przy pełnej realizacji podstawy programowej.
Następne tematy programu zostały zrealizowane na terenie Danii.
Rozpoczęliśmy od wizyty w szkole rolniczej Agri College w Aalborg, gdzie spotkaliśmy się z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną  oraz  zapoznaliśmy się z bazą do realizacji praktycznej nauki zawodu. Pan Kaj Pharsen  omówił temat: „System nauczania w Danii". W Danii obowiązek szkolny trwa 10 lat, kształcenie rozpoczyna  się dla dzieci w wieku 6 lub 7 lat. Obowiązkiem szkolnym objęta jest jednolita szkoła podstawowa i szkoła średnia pierwszego stopnia. Kształcenie zawodowe rozpoczyna się na poziomie szkoły średniej drugiego stopnia i obejmuje uczniów w wieku 16 – 19 lat. Większość uczniów rozpoczyna naukę zawodu w szkołach, lecz mogą oni rozpocząć pracę zawodową, a następnie realizować program kształcenia teoretycznego. Nauka w szkołach zawodowych trwa około 12 miesięcy. W ramach szkolnictwa zawodowego najwięcej szkół kształci młodzież w kierunku biznesowym, rolniczym, technicznym oraz  kierunkach usługowych np. fryzjerstwo, hotelarstwo, transport.
Pan Kaj Pharsen zaprezentował kilka metod aktywizujących młodzież podczas lekcji,. zwracając uwagę na:
•    jak rozbudzić wyobraźnię ucznia,
•    co jest najważniejsze w materiale,
•    czy o tym co mówimy – już coś wiemy, możemy dotknąć, zobaczyć.
Z metod aktywizujących wymienił metodę projektu i dyskusji dydaktycznej.
Pan Anders Jacobson specjalista do spraw produkcji roślinnej, doradca oraz rolnik prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni 200 ha omówił duńskie rolnictwo, które wyróżnia się w świecie. Użytki rolne zajmują około 62 %  powierzchni Danii. Powierzchnia ta jest zagospodarowana przez 45 tysięcy gospodarstw rolnych. Duńskie rolnictwo to hodowla trzody chlewnej i produkcja mięsa wieprzowego, hodowla norek, hodowla bydła i produkcja mleka i jego przetworów. W produkcji roślinnej dominują uprawy pszenicy, rzepaku ozimego. jęczmienia, ziemniaków i buraków cukrowych. Duńskie rolnictwo charakteryzuje się trwałym powiązaniem rolników z odbiorcami ich produktów, mające korzenie w rozwiniętym ruchu spółdzielczym.
Następnym punktem programu była wizyta polskich nauczycieli w Centre for Research In Ford and Agriculture At Aarhus University au Foulum. Instytut prowadzi badania w obszarach produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, jakości żywności, rolnictwa ekologicznego, czynników klimatycznych i glebowych, genetyki i technologii produkcji żywności. Współpracuje z zakładami przemysłowymi i organizacjami rządowymi i pozarządowymi zajmującymi się rolnictwem. Zwiedziliśmy pola doświadczalne  z uprawami ekologicznymi, z uprawami o różnym poziomie nawożenia organicznego i mineralnego, poletka odmianowe o różnych systemach uprawy gleby i zastosowanych środkach ochrony roślin.
Nauczyciele mieli możliwość zwiedzić gospodarstwo o profilu roślinnym Pana Michaela Simonsena w miejscowości Kaerbyvej. Liczące 300 ha powierzchni gospodarstwo specjalizuje się w produkcji pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, jęczmienia jarego, gdzie uprawy tych roślin obejrzeliśmy w warunkach polowych. Nauczycieli interesowały stosowane różne rozwiązania technologiczne - poziom nawożenia, zmianowanie, stosowane środki ochrony roślin, wyposażenie gospodarstwa w ciągniki i maszyny rolnicze, przygotowanie  zawodowe gospodarza. Na wszystkie wątpliwości rolnik udzielił szczegółowych odpowiedzi.

W seminarium uczestniczyło 24 nauczycieli uczących produkcji roślinnej, którzy w arkuszach ewaluacyjnych wysoko ocenili seminarium. Nauczyciele otrzymali zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu wydane przez KCER w Brwinowie. Poinformowano uczestników, że materiały szkoleniowe są do pobrania na stronie Portalu Internetowego KCER w Brwinowie.

dania 01 dania 02 dania 03

dania 04 dania 05 dania 06

dania 07 dania 08 dania 09

ziemniak glowneKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało dla nauczycieli uczących produkcji roślinnej seminarium na temat: „Biotechnologia w hodowli ziemniaka”. Seminarium odbyło się w dniach 22 – 23.04.2015 roku w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie i Instytucie Hodowli Aklimatyzacji Roślin  Oddział w Młochowie.

SiennicaRozana01Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało w dniach 25–27 lutego 2015r. ogólnopolskie seminarium  dla nauczycieli uczących produkcji roślinnej. Temat: "Wykorzystanie programów komputerowych w rolnictwie".