spr joz ikonaW terminie 16 – 18 czerwca 2014r. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało dla nauczycieli języka obcego zawodowego ze szkół rolniczych seminarium na temat: „Strategie dydaktyczne w nauczaniu języka obcego zawodowego”.


W przebiegu szkolenia zostały zrealizowane następujące zagadnienia programowe:
• Język obcy zawodowy w świetle przepisów prawa oświatowego
• Metodyka kształtowania kompetencji kluczowych i efektywne nauczanie JOZ
• Język obcy zawodowy w nowej podstawie programowej – analiza treści Podstawy programowej kształcenia w zawodach z uwzględnieniem różnic poziomów językowych
• Metody i techniki nauczania języka obcego zawodowego
• Strategie przygotowywania ucznia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie /JOZ w Technikum Turystyki Wiejskiej/
• Tworzenie przykładowych zadań przygotowujących do egzaminu z obszaru JOZ – ćwiczenia warsztatowe
• Zarządzanie klasą, motywacja, błędy językowe
• Korzystanie z technologii informacyjnej w nauczaniu języków obcych
• Internetowe repozytoria edukacyjne dla nauczycieli JOZ
• Projekt pedagogiczny w nauczaniu języka obcego zawodowego
• Teoria Inteligencji Wielorakich w nauczaniu języka obcego zawodowego.
W czasie seminarium dokonano analizy zapisów treści Podstawy programowej kształcenia w zawodach ze szczególnym uwzględnieniem realizacji obszaru: język obcy zawodowy.
W ramach zajęć warsztatowych przedstawiono Europejski System Opisu Kształcenia Językowego oraz przeprowadzono szczegółową charakterystykę poziomów biegłości językowej i związanych z nimi deskryptorów w zakresie podstawowych sprawności językowych czyli rozumienia, mówienia oraz pisania w języku obcym.
W czasie zajęć prelegenci demonstrowali nauczycielom refleksyjne podejście do procesu nauczania języka obcego w tym między innymi:
- możliwości organizacji przestrzeni klasy
- wykorzystanie interakcji między uczniami
- skuteczne metody zarządzania grupą uczniowską podczas zajęć
- dobór i wykorzystanie narzędzi do motywowania uczniów
- techniki reagowania na problemy z dyscypliną w klasie
- możliwości wykorzystania błędów językowych i sposoby ich korekty w procesie edukacyjnym
- dostosowanie metody pracy: prezentacja, dyskusja, burza mózgów, praca w grupach itp.
Uczestnicy seminarium poszerzyli również wiedzę na temat użycia zasobów internetowych i programów komputerowych wspomagających proces uczenia się języka obcego ze szczególnym naciskiem na multimedia i umiejętności samodzielnego projektowania pomocy dydaktycznych przy użyciu komputera i Internetu.
Mieli również możliwość poznania najnowszych rozwiązań w zakresie otwartych zasobów edukacyjnych z ich lokalizacją i wykorzystaniem technologii informacyjnej w doskonaleniu własnych umiejętności.
Zadania dydaktyczne w programie seminarium zrealizowali:
Pani ANNA ABRAMCZYK – magister filologii germańskiej, doradca metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, ekspert MEN w sprawach awansu zawodowego
Pani AGNIESZKA KOŚCIŃSKA - magister filologii angielskiej, trener w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", działalność naukowa w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Pan ŁUKASZ OLESIAK – magister filologii angielskiej, lektor i doktorant w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zajęcia dydaktyczne z zakresu wykorzystania nowoczesnej technologii w nauczaniu języków obcych
YULIYA ASOTSKA–WIERZBA - magister filologii angielskiej, lektor języka obcego specjalistycznego na kierunku: Filologia Angielska w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera,
działalność naukowa w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Program seminarium w jego pierwszym dniu uzupełnili ofertą wydawniczą przedstawiciele Wydawnictwa PEARSON:
pani MARZENA MICHALSKA - kierownik marketingu oraz
pani WIESŁAWA IWANIAK - doradca ds kluczowych klientów.
Wśród podręczników do nauki języka zawodowego wydanych przez PEARSON zostały przedstawione następujące tytuły:
„English for international tourism”
„English for the Oil industry”
„English for Information Technology”
Język niemiecki w kształceniu zawodowym:
Seria „Infos zum Beruf” - podręcznik z ćwiczeniami,
Profile: budowlany, mechaniczny i górniczo-hutniczy, elektryczno-elektroniczny, turystyczno-gastrononmiczny.
Przedstawienia oferty Wydawnictwa PEARSON dokonała również Pani ANNA ADAMCZYK w swojej prezentacji.
W seminarium ” „Strategie dydaktyczne w nauczaniu języka obcego zawodowego” wzięło udział 40 nauczycieli ze szkół rolniczych.
W arkuszach ewaluacyjnych uczestnicy wysoko ocenili realizację programu przez Prowadzących zajęcia oraz warunki organizacyjne w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.Materiały dydaktyczne i prezentacje ze szkolenia są dostępne na Portalu Edukacyjnym KCER. Zapraszam do korzystania.

mgr inż. Natalia Raźniak

spr joz01 spr joz02 spr joz03 spr joz ikona